Leerhuis Nijverdal Jaarprogramma 2017-2018

Het Oecumenisch Leerhuis Nijverdal
is een afdeling van de Raad van Kerken
Nijverdal / Hellendoorn / Haarle / Daarle / Daarlerveen
www.raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl

Plaats van samenkomst
Zaal 3 (oude vijverzaal) van Het Centrum
Constantijnstraat 7a, 7442 MC Nijverdal
(ingang Korenbloemstraat)
Aanvang 19.30 uur
Bijdrage 6 euro (incl. koffie/thee)
Parkeren: vrij parkeren achter Het Centrum
ringleiding aanwezig
toegankelijk voor mensen met een beperking

Jaarprogramma 2017-2018

Woensdag 13 september 2017.
Wouter Slob, predikant van de PKN-gemeente Anloo-Zuidlaren en bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Liberaal christendom voor iedereen
Begin 2016 verscheen het boek ‘Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken’. Het trok meteen de aandacht, kreeg een aantal positieve recensies en is inmiddels aan een derde druk toe. In ‘Liberaal christendom’ presenteren elf auteurs van protestantse huize een hedendaagse vorm van geloven. Ze nemen de christelijke traditie serieus en ontvouwen haar waarde voor deze tijd, zonder de hakken in het dogmatische zand te zetten of te lonken richting atheïsme. Gezocht wordt naar een doordachte beleving van het geloof en een daaraan verbonden manier van leven.
Hoe wordt hierin bijvoorbeeld van God gesproken, de persoon van Jezus geduid, de Bijbel gelezen of vorm gegeven aan een christelijke levensstijl?
De auteurs hopen dat hun liberale benadering aansluit bij de vragen van hedendaagse godzoekers, zoals die zowel binnen als buiten de kerk te vinden zijn en zoeken daarbij graag het gesprek met plaatselijke gemeentes.

 

Woensdag 11 oktober 2017.
Ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland.

De beleving van eucharistie en avondmaal
Wat ervaar je als je deelneemt aan het heilig avondmaal? Denk je vooral aan het lijden en sterven van Christus? Of heb je meer oog voor de mensen die tegelijk met jou het sacrament ontvangen? Welke ontwikkelingen zijn er landelijk in de belevingen zoals diverse kerken er tegenaan kijken? En wanneer we als deelnemer aan het leerhuis zelf positie moeten kiezen in de verschillende benaderingen die destijds al in Lima zijn geformuleerd, waar staan we dan?  We zullen tijdens het leerhuis de verkenning maken en ons laten informeren vanuit onderdelen van de protestantse, rooms-katholieke en orthodoxe liturgie over eucharistie en avondmaal. En we kijken naar de resultaten van actueel onderzoek van de VU over de beleving van eucharistie en avondmaal.

 

Woensdag 8 november 2017.
Gerard Nienhuis, hoogleraar natuurkunde (emeritus) in Leiden.

Scheppingsgeloof en natuurwetenschap
Een centrale geloofsuitspraak is dat God schepper is van hemel en aarde. Daarmee begint de Bijbel.Het is ook het eerste artikel van verschillende geloofsbelijdenissen, en wordt gedeeld door jodendom, christendom en islam.Daartegenover staat de moderne natuurwetenschap, die de natuur opvat als een gesloten systeem, waarbinnen alles wat gebeurt een oorzaak heeft. De kracht van die opvatting is enorm. De natuur gedraagt zich volgens natuurlijke en blinde wetmatigheden, met een universeel karakter.
Dat lijkt geen ruimte te laten voor geloof in een God die handelend aanwezig is in de wereld.
Dat roept de vraag op naar mogelijke grenzen van de natuurwetenschap. Maar ook: wat bedoelen we eigenlijk als we zeggen dat de natuur schepping is?

 

Woensdag 10 januari 2018.
Frederieke Prinsen studeerde in 1993 af aan de kunstacademie in Kampen als keramisch vormgever.
In 1999 begon ze aan een studie theologie aan de Katholieke Universiteit Utrecht, waarna ze 7 jaar werkzaam is geweest als parochiepastor.
Sinds 2012 werkt ze bij defensie als RK geestelijk verzorger (‘aalmoezenier’).

Aalmoezenier zijn bij Defensie
Op de intranetpagina van Defensie staat te lezen: ‘De Diensten Geestelijke Verzorging dragen bij aan het (geestelijk) welbevinden van militairen, veteranen, het thuisfront, overig defensiepersoneel, en aan de moraliteit van de krijgsmacht als geheel.
Zij doen dit door zichtbare aanwezigheid op de werkvloer, persoonlijke contacten en begeleiding, groepswerk, bezinningsdiensten, kerkelijke vieringen, knelpuntsignalering en –advisering waarbij zingeving en ethiek centraal staan.’ Mooie woorden, maar hoe wordt dat in het dagelijks leven gedaan?
Aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk zal ze stilstaan bij wat in het gewone kazerneleven allemaal op het pad van de geestelijk verzorger kan komen, en hoe verschillend dat kan zijn van het werken in de gemeente (parochie). Ook de geheel eigen taal van defensie en hoe dat invloed heeft op het werk van de geestelijk verzorger zal aan bod komen.

 

Woensdag 14 februari 2018.
Janneke Stegeman is Oudtestamenticus en werkt als theoloog en programmamaker bij De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Ze is een van de oprichters van GeNOT, het genootschap voor onbetamelijke theologie, houdt van improvisatietheater, racefietsen en voetbal. In 2016-17 was ze theoloog van het jaar.

Het kleine grote verhaal
Iedere tien jaar wordt het onderzoek ‘God in Nederland’ gedaan. De laatste keer was in 2015, de eerste keer in 1966. In die 50 jaar tijd is de groep buitenkerkelijken verdubbeld, naar 68 procent in 2015. Nu weet zij niet waaraan ze minder geloof hecht: het bestaan van God of dat van ongelovigen. Zij wil graag anders naar geloof en ongeloof kijken.
Als Oudtestamenticus kan ze de oude Hebreeuwse teksten niet anders lezen dan dat ze ook hun eigen kritiek organiseren. Het zijn teksten niet in graniet uitgehouwen, maar die zichzelf als het ware instabiel maken. Van een manier van lezen die juist uit is op absolute zekerheid wordt ze nerveus, net als van zelf-feliciterende verwijzingen naar bijvoorbeeld een superieur geachte joods-christelijke cultuur.
Hebben we dan geen behoefte aan een nieuw groot verhaal, dat verbindt en inspireert? Misschien hebben we behoefte aan een idee over een gedeelde toekomst. Maar meer, bepleit ze, hebben we behoefte aan wat Desanne van Brederode wankelmoed noemt. En daar is de bijbel – soms – goed in.

 

Woensdag 14 maart 2018.
Chris Fictoor is componist, dirigent, muziekpedagoog en kerkmusicus. Hij was onder meer directeur van het Conservatorium Enschede en het Prins Claus Conservatorium en de Dansacademie van de Hanzehogeschool Groningen.

Zangen van zoeken en zien In tijden van lijden, sterven en opstaan
Op deze avond introduceert Chris Fictoor muziek en teksten van liederen die hij schreef voor de Veertigdagentijd, de Lijdenstijd en Pasen. In 2015 verscheen bij Kok Kampen een nieuwe oecumenische liedbundel ‘Zangen van zoeken en zien’ met 746 liederen en psalmen en een daarbij behorend integraal orgelbegeleidingenboek. In een proces van twee jaar verzamelen en selecteren werkte een werkgroep uit diverse kerkgenootschappen aan deze bundel. In de Martinikerk in Groningen werd deze gepresenteerd in een bijeenkomst met1.000 bezoekers en medewerking van 13 koren. Op deze Leerhuisavond maken we kennis met een aantal van de 75 liederen die van Chris Fictoor in deze bundel zijn opgenomen.
De Regenboogcantorij o.l.v. Gerdinand Piksen verleent daaraan medewerking.

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten