Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017 Raad van Kerken Nijverdal – Hellendoorn

In het onderstaande vindt u een samenvatting van activiteiten waaraan door leden van de Raad is deelgenomen of die door of onder auspiciën van de Raad van Kerken Nijverdal-Hellendoorn in 2017 zijn georganiseerd.

Het aantal leden en gastleden is in 2017 niet veranderd. De Raad bestaat uit 10 leden en vier gastleden, te weten: de samenwerkingsgemeente de Levensbron (NGKV), het Leger des Heils, de Molukse Evangelische Kerk, de Noodgemeente Protestant Maluku di Belanda, Protestantse Gemeente Hellendoorn, Protestantse Gemeente Nijverdal, de Rooms Katholieke parochie St. Antonius van Padua, de Rooms Katholieke parochie St. Sebastianus te Hellendoorn, de Volle Evangelie Gemeente Beth Shalom en de Vrije Evangelische Gemeente. De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de PKN te Daarlerveen en de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Daarle zijn alle vier gastlid. De PKN Daarlerveen en de Gereformeerde kerk Daarle hebben een afgevaardigde naar de vergaderingen, de andere twee kerken worden door de secretaris op de hoogte gehouden van alle activiteiten die de Raad onderneemt, zodat zij kunnen deelnemen wanneer zij dat wensen of aanhaken maar dan in hun eigen dorp.
Al deze kerken worden vertegenwoordigd door in totaal 15 personen.
Ook dit jaar heeft ds. Pieter Boomsma het voorzitterschap bekleed.
In 2017 zijn er weer enige wisselingen van personen geweest:
We hebben afscheid genomen van Ruud de Boer, die namens het Leger des Heils de vergaderingen bijwoonde; hij werd vervangen door Bep Bildt.
Ook namen we afscheid van Tineke van Buren, namens de Protestantse gemeente Hellendoorn; zij werd opgevolgd door Wim Bouwhuis
Esther Waanders namens de Protestante Gemeente Daarlerveen werd vervangen door Mark van der Stelt.
Jan Henk Valk heeft een aantal vergaderingen bijgewoond namens de Gereformeerde Kerk te Daarle.
Aangezien de Raad graag van iedere gemeente twee vertegenwoordigers ziet (naast het DB), ontbreekt er nog wel een aantal vertegenwoordigers.

Er zijn dit jaar in totaal 6 vergaderingen (deels in het Spectrum van de Protestantse gemeente Nijverdal en deels in het gebouw van het RK Sint Antonius van Padua in Nijverdal) geweest, waarin allerlei zaken op het kerkelijk gebied betreffende de gemeente Hellendoorn besproken zijn. De vergaderingen zijn altijd in goede harmonie verlopen. Er zijn 5 reguliere vergaderingen geweest en één speciale waarin de Raad gesproken heeft over de ambtsopvatting binnen de verschillende kerken.

In het dagelijks bestuur zijn geen wijzigingen opgetreden, zodat het bestaat uit: ds. Boomsma voorzitter, de heer Kodde secretaris, de heer Spenkelink penningmeester en pastor Legtenberg lid.

Ondanks de verscheidenheid aan het beleven van het geloof is er een goed onderling overleg.

In 2017 hebben er weer diverse activiteiten plaatsgevonden.
De volgende zaken zijn georganiseerd of bezocht:
– op 25 januari was er een gesprek van een afvaardiging van de Raad met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellendoorn, waarin wij gesproken hebben over de rol van de kerken en de Raad van Kerken in het bijzonder in de Hellendoornse samenleving.
– van 15 tot 22 januari de week van gebed om de eenheid van de kerken; een samenwerkingsverband tussen de Raad van Kerken Nederland en Missie Nederland (eerder Evangelische Alliantie genaamd). In Nijverdal wordt het georganiseerd door bij de Raad van Kerken aangesloten kerken. Dit jaar waren er vier avonden: op maandag een avond met kringgebed in Beth Shalom, op woensdag was er in het Centrum een avond met Arjan Pleizier over de toekomst van de kerk met eraan voorafgaand een gebedsbijeenkomst met getijde- en stiltegebeden; donderdag was er in Hellendoorn een bijeenkomst met ds. Harmen Engelsma en Gerard Legtenberg, een soort Taizé viering; vrijdag was er een jongerenavond in de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente. Daarnaast werd er op zondag 15 januari aandacht besteed aan de week van gebed en was er op zondag 22 januari was er de gebruikelijke slotviering, dit jaar in de Levensbron van de Samenwerkingsgemeente van NKG en GKV in Nijverdal; voorgangers waren envoy Ruud de Boer en ds. Harmen Engelsma.
In Daarlerveen heeft in de week van gebed voor de eenheid van de kerken een kerkelijk werker een avond van beide kerken (GKV en PKN) georganiseerd
In diezelfde week zijn er vele zogenaamde geloofsgesprekken geweest. Meer dan 100 leden van de verschillende kerken spraken met elkaar in kleine groepen over hoe zij hun geloof beleefden.
– Op vrijdag 3 maart was er een viering in verband met Wereldgebedsdag.
– Ter gelegenheid van Pasen is er weer een Paasbrodenactie gehouden. Alle gezinnen met een minimuminkomen in Hellendoorn en Nijverdal kregen namens de Raad van Kerken een Paasbrood aangeboden. Er werden dit jaar 695 paasbroden overhandigd.
– Op 4 mei was er zowel in de Dorpskerk in Hellendoorn als in de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente in Nijverdal een bijeenkomst voorafgaande aan de kranslegging bij het monument aan de Joncheerelaan ter gelegenheid van dodenherdenking. Er werd ook namens de Raad van Kerken een krans gelegd.
– Op 23 mei was er een bezoek van de leden van de Raad van Kerken en enige andere uitgenodigden van werkgroepen die vallen onder de Raad aan de Synagoge in Enschede.
– Op 4 juni was er, ’s avond in het Openlucht theater in Nijverdal een oecumenische Pinksterdienst onder leiding van ds. Bertine van de Weg.
– In de nacht van 14 naar 15 juni is de nacht van gebed in het gebouw van Beth Shalom gehouden
– Op 10 september was er in het kader van Bruisend Nijverdal om 9.30 uur een Oecumenische dienst. Pastor Jeanette Koopmans en ds. Pieter Boomsma verzorgden de dienst en het koor Pajoko verleende medewerking.
– Op 23 september was er dit jaar een vredesmanifestatie in het kader van de Vredesweek 2017. Ook dit keer werd de manifestatie in de Huiskamer aan de Markt gehouden. Allerlei organisaties kwamen langs en gaven informatie, ook waren er vluchtelingen aanwezig met voedsel uit hun thuisland en werd er muziek gemaakt. Al met al was het toch een goede manifestatie.
– In het weekend van 26 tot en met 29 oktober is er aandacht geweest voor het Lutherjaar.
donderdag 26-10 was er een theaterprogramma “Kom naar voren”;
vrijdag 27-10 was er in het Centrum een Lutherfilm;
zaterdag 28-10 was er een symposium reformatie 2.0 met workshops;
zaterdag 28-10 was er in Daarle een orgelconcert met samenzang van Lutherliederen
zondag 29-10 was er een cantatedienst in ’n Oale Grieze
– Op 18 december is de 56e Volkskerstzang gehouden, ook dit jaar in het sportcentrum Het Ravijn met medewerking van pastor Jeanet Koopmans, Gospelkoor Shine en een samenwerking tussen Advendo en de KSW.
– Op 21 december is de jaarlijkse Kerstpakkettenactie gehouden op 5 locaties in de gemeente Hellendoorn. Naast de gebruikelijke: de Leerkamer in Hellendoorn, de Schaapskooi in de Kruidenwijk en het Spectrum in Nijverdal, waren er dit jaar weer inzamelingen in Haarle en in Daarle. Er werden 707 pakketten bezorgd bij gezinnen met een minimuminkomen. De overgebleven goederen zijn overgedragen aan de Voedselbank.
– Elke maand heeft de Raad van Kerken informatie over een bepaald land aan de desbetreffende kerkenraden, voorgangers en kerkbladen geleverd voor een gebed voor de vervolgde christenen tijdens een eredienst en thuis. Deze zogenaamde gebedsbrieven werden verzorgd door Marcel Ticheler.
– Voor de zesde keer werd er bij alle kerken een folder met alle kerkdiensten van alle kerken in de hele gemeente Hellendoorn voor de maanden juni, juli en augustus verspreid. Deze folder werd tevens aangeboden bij allerlei recreatiebedrijven in de gemeente Hellendoorn, zoals campings, bed and breakfasts en hotels. Het aantal uitgiftepunten is weer gestegen.
– In het Centrum vond er een zestal bijeenkomsten plaats van het Leerhuis Nijverdal. Er werden lezingen gegeven door diverse gastsprekers over zeer uiteenlopende onderwerpen met de Bijbel als bron van inspiratie.
– Regelmatig werden er radio- en tv uitzendingen van kerkdiensten in de gemeente Hellendoorn door de Hoi verzorgd. De tv-uitzendingen van kerkdiensten door de Hoi worden gecoördineerd door de Raad van Kerken.
– In de vergaderingen van de Raad is regelmatig over de voedselbank gesproken.
– Op een van de vergaderingen is met ds. Wil Kaljouw gesproken over een project ‘Scoren in Hellendoorn’ om jongeren die buiten de boot dreigen te vallen, te helpen hun leven op de rit te krijgen. Ds. Kaljouw is namens de Raad actief betrokken bij dit project.
– Verder heeft de Raad met ds. Wil Kaljouw gesproken over een te stichten retraitehuis. De Raad staat positief ten opzichte van dit initiatief, maar zal zelf niet deel nemen.
– Daarnaast is er ook regelmatig aandacht voor de Fair trade gemeente en duurzaamheid.
– De Raad heeft ook namens de kerken bezwaar gemaakt tegen het verwijderen van een bord met tekst ‘God heeft u lief’ op de nieuwe begraafplaats. Na een verzoek om opheldering door de Raad heeft B&W alsnog besloten om de plaatsing van het bord toe te staan.
– De Raad neemt ook deel aan het overleg aangaande de woonservicegebieden en VIA-teams in de gemeente Hellendoorn.
– Vanuit de Schaapskooigemeente zijn het WeeWeeCafee en the Marriage Course weer georganiseerd. Beide activiteiten vinden plaats onder de paraplu van de Raad van Kerken.
– Dit jaar zijn er op initiatief van de Raad van Kerken in het huis aan huis blad Hart voor Nijverdal in de decemberuitgave allerlei kerkelijke activiteiten in verband met Kerst opgenomen.
– Dit jaar is de werkgroep “Op weg in de stilte” verder gegaan onder de paraplu van de Raad van Kerken. Het hele jaar door heeft deze werkgroep allerlei activiteiten georganiseerd.
– De Raad heeft op verzoek een kascontrolecommissie ingesteld om de kas van de penningmeester van de Raad van Kerken en de kas van de Kerstpakkettenactie te controleren. Beide kassen zijn gecontroleerd en in orde bevonden. De penningmeester van de Raad probeert de financiën binnen het budget te houden. Aan alle werkgroepen is ook aangegeven dat zij moeten proberen “kosten-neutraal” te werken, zodat er geen beroep op de financiën van de Raad hoeft te worden gedaan.
– Ook in 2017 heeft de Raad zich moeite getroost om een doorstart van de Gospelshop de Boei mogelijk te maken. Er zijn besprekingen geweest. Het aantal vrijwilligers is ondertussen ruim voldoende, maar het is tot nu toe onmogelijk gebleken om een bestuur te vormen dat de leiding neemt.
– De werkgroep ‘Mannen kampvuur-avonden’ is onder de paraplu van de Raad gekomen.
– Aangezien Roy Zijlstra aangegeven heeft per 1 januari 2018 de Raad te willen verlaten en hij nogal wat taken namens de Raad vervulde, is de Raad uitgebreid op zoek geweest naar mensen die zijn taken zouden kunnen overnemen. Dit is ondertussen deels gelukt.
– Er is wederom aandacht geweest voor laaggeletterdheid en het Taalpunt.
– De volgende 16 werkgroepen van nu onder de Raad van Kerken:
– Kerstpakkettenactie
– Paasgroetactie
– 4 Mei herdenking
– Oecumenische Pinksterdienst
– Oecumenische Kerkdienst Bruisend Nijverdal
– Vredesweek
– Volkskerstzang
– Het Leerhuis
– Wereldgebedsdag
– Werkgroep “Op weg in de stilte”
– WeeWeeCafee
– The Marriage Course
– Hoi-tv Kerkdiensten en Kerk in zicht
– Werkgroep “Gebed”
– Kerk en Samenleving
– Mannen kampvuur-avonden

De Raad van Kerken is ook zijdelings betrokken bij de Voedselbank doordat een lid van de Raad lid van het bestuur van de Voedselbank is.
Er is zo hier en daar in een commissie nog een vacature te vervullen of vervanging nodig. Er is iemand nodig die mee wil helpen met het organiseren van de 4 mei herdenking in Nijverdal. Verder zijn we nog op zoek naar iemand die Roy Zijlstra kan vervangen in de Fair trade commissie en iemand voor de PBO-raad van de HOi. Dit jaar zijn we eindelijk geslaagd in het vinden van iemand die als websitebeheerder wil optreden. Er zijn meerdere gesprekken gevoerd en er is besloten om een nieuwe website te (laten) ontwerpen omdat de huidige wel sterk verouderd is.
Ook dit jaar 2017 is er weer veel gebeurd. De Raad is dankbaar dat er op zoveel verschillende vlakken en manieren activiteiten worden uitgevoerd die de saamhorigheid binnen onze kerkelijke gemeenschappen verhogen en die tot eer van onze Heer mogen zijn.
Wij bidden of de activiteiten nog meer mogen bijdragen aan het verstaan van elkaar, het beter samenwerken met elkaar en een nog betere presentatie naar de mensen ook buiten de kerk.

Nijverdal 31-1-2018

Pieter Boomsma Adri Kodde
voorzitter secretaris
Raad van Kerken Nijverdal- Hellendoorn

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten