Opbrengst offerblokken 2e kwartaal


De opbrengst van de offerblokken in het 2e kwartaal is voor het Samenwerkingsverband Diaconie en Caritas in de gemeente Hellendoorn.

Het samenwerkingsverband is opgericht in 1995. Het doel is om de stem van de minderbedeelden in de gemeente Hellendoorn luid en duidelijk naar voren te brengen.

Vanuit de werkgroep Kerk en Minima, later Steunpunt Minima, nu Trefpunt Minima, kwamen vragen aan de plaatselijke overheid en diverse instanties over armoedebeleid. Diaconieën en Caritasinstellingen hebben vanuit het verleden een sterke band met de doelgroep. Er is toen besloten de krachten te bundelen. Momenteel maken 10 kerkgenootschappen en het Trefpunt Minima deel uit van het samenwerkingsverband.

Men komt twee keer per jaar bij elkaar om de activiteiten op elkaar af te stemmen, elkaar bij te praten en om initiatieven te ontwikkelen.

Ook fungeert het Samenwerkingsverband als coördinator bij inzamelingsacties ter bestrijding van (inter)nationale rampen.
Het Samenwerkingsverband heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de stichting Hulpfonds Hellendoorn, de stichting Budget Op Orde Maken (BOOM) de Voedselbank Hellendoorn en de Huiskamer van Hellendoorn. Deze Instellingen werken voor inwoners van de gemeente Hellendoorn die hulp of ondersteuning nodig hebben.

Ook de Paasgroetactie van de Raad van Kerken wordt voor een deel door het Samenwerkingsverband financieel ondersteund.
De kerken steunen deze instellingen zowel geldelijk alsook door actieve werving van vrijwilligers die zich willen inzetten voor doelgroepen.

Vanuit het Samenwerkingsverband zitten er vertegenwoordigers in het Cliëntenplatform Werk en Inkomen, Netwerk Sociale Zekerheid en de WMO raad, tevens hebben leden zitting in de besturen van Hulpfonds, BOOM, Voedselbank en de Huiskamer. Al deze instellingen hebben regelmatig contact en overleg met de gemeentelijke overheid en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B en W inzake het armoedebeleid in de gemeente Hellendoorn.

Print Friendly, PDF & Email
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.