Diensten in de komende weken

Gemeentebericht: Pinkstergroet 28 mei

De vlam van Pinksteren
De Heilige Geest komt aangewaaid,
strooit kwistig met geloof en hoop.
Met vertrouwen op de afloop
van ons moeizaam aards bestaan.
De Geest helpt ons verder te gaan
en als betrokken mens te leven.
Wil dat wij ons aan elkaar geven
elkaar oprecht leren te verstaan.
De vlam van Pinksteren is ontstoken
het warmt ons heel ons leven lang.
Wees blij en dankbaar, vier het leven
met helder, vreugdevol gezang.
© Rita Arends

Beste Gemeenteleden,

Allereerst wensen wij jou, u en jullie een heel gezegend Pinksterfeest, en fijne Pinksterdagen! Opnieuw één van de grote feesten die we niet met elkaar als gemeente kunnen vieren. Wel mogen we ons verbonden weten met elkaar, waar we ons ook bevinden, bij de computer, de laptop, de tv of de kerkradio, via de Geestkracht van God. Die Kracht uit de hoge, die mensen door alle grenzen heen, steeds weer met elkaar verbindt!
In dit gemeentebericht kunt u ook de liturgie voor het feest van Pinksteren vinden. Het is fijn dat Alice Hammers in deze viering solo wil zingen.

Suggesties voor ouders en kinderen en voor jongeren, en andere mensen om thuis met Pinksteren bezig te zijn:

Deel het vuur: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/pinksterchallenge/
De Geest krijgen:  https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/de-geest-krijgen/
https://www.geloventhuis.nl/periodes/hemelvaart-en-pinksteren.html
https://www.geloventhuis.nl/2011/in-de-wolken/verdiepen/de-symbolen-van-pinksteren.html
Ik moet weggaan: https://www.youtube.com/watch?v=NqC9bB9_d4E
Vuur uit de hemel: https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-b/pinksteren-jaar-b/extras/liedjepinksterliedje-vuur-uit-de-hemel.html
Pinksteren met lego: https://www.youtube.com/watch?v=6LaUt3EzgMQ
Denk ook aan het boek: Geloven met plezier, dat de meeste ouders via Egbert Jan Haselhorst ontvangen hebben.

Pinkstertijd 2020 Collecte voor de zending
Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. NBV 2 Korintiërs 3:17b
De Pinkstercollecte is bedoeld voor ondersteuning en helpen dichtbij en ‘ver’ weg in Oeganda en in Oekraïne. ‘Onze’ (zendings)werkers zetten zich in en werken mee aan het feest van Pinksteren door met
woorden te getuigen en met daden te laten zien wat Gods liefde kan doen.

U kunt het werk van ‘onze’ werkers via de SZD steunen door:
 geld te geven in de pinkstercollecte 2020 voor de SZD (al dan niet in een envelop)
 uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar de penningmeester van Fondswerving
 met IBAN NL85 RABO 0327 3136 76 o.v.v. SZD Pinkstercollecte 2020
 uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar de SZD rekeningnummer NL89 INGB0000 5138 76
o.v.v. Pinkstercollecte 2020 en de VEG waar u lid bent
Geef gul aan de zondagse collecte!

Als kerkenraad hebben we besloten dat we steeds de diaconale bestemmingen per week vermelden. We roepen U op om gul te geven nu er geen gewone kerkdiensten zijn. U kunt steeds de datum van de
zondag vermelden voor de bestemming. We hebben ook besloten dat we na verloop van tijd, of als we weer gewoon naar de kerk toe kunnen zullen kijken of het nodig is om de inkomsten voor de gemeente te
ondersteunen met een extra collecte, of dat we dat intern kunnen toevoegen.

En natuurlijk staat het u en jou vrij om ook een gift voor de gemeente over te maken. Graag zelfs!
Diaconie V.E.G. H. H. Lammertink, Waterkers 27, 7443 LN, Nijverdal
IBAN-rekeningnummer: NL31 RABO 0327 3020 38
Gemeenterekening VEG F.J. Dommerholt, Engelwortel 17, 7443 TJ Nijverdal
IBAN-rekeningnummer: NL23 RABO 0327 3593 15

Online-vieringen – Veilige kerkdienst
Tot 5 juli zijn we in ieder geval afhankelijk van onlinediensten. We zijn druk bezig om ons voor te bereiden op de mogelijkheid om met meer mensen vanaf 5 juli in de kerk samen te komen. Met meer mensen,
maar niet meer dan 100 bij elkaar, op een afstand van 1,5 meter om elkaar heen. Hoe we ook tekenen en rekenen, dan kunnen we met niet meer dan 50 mensen samenkomen. We moeten er nadrukkelijk
bijzeggen dat wie komt, ook de verantwoordelijkheid wil nemen om zich te houden aan alle regels. De regels zijn bedoeld om elkaar te beschermen tegen de mogelijkheid van besmetting. Het is een vreemde
en voor iedereen ongekende situatie, maar we zoeken naar een goed systeem waarmee iedereen zich per email of per telefoon op kan geven om naar de kerkdienst te gaan. 

Wie graag een keer mee wil zingen: meld je aan bij Bea v.d. Meiden: sectie-vieren@veg-nijverdal.nl of tel. 619519.

Voor alle helderheid: samenzang, zeker in een gebouw, is verboden vanwege het besmettingsgevaar. Een kleine zanggroep, met voldoende afstand, in een lege kerk mag wel zingen.
Suggesties uit de gemeente om de verbondenheid te vergroten in tijden dat we elkaar niet zien: mail een foto van jou, of van jullie, of als gezin, zodat we die als groet kunnen laten zien. Of spreek een filmpje/video in op je mobiel als groet, en mail dat naar predikant@veg-nijverdal.nl

Zondag 7 juni 2020
9.30 uur:  ds. L. van Weijen
Collecte: Gemeente en Project werkgroep Werelddiaconaat
Koster: A. Reimink-Velner

Zondag 14 juni 2020
9.30 uur:  ds. H. de Ruiter
Collecte: Gemeente en Vluchtelingen op Lesbos “Moria”
Koster: B. Hartgers

Zondag 21 juni 2020
9.30 uur:  ds. H.J. Paas
Collecte: Gemeente en Diaconie
Koster: J. Weggeman-Krommendijk

Zondag 28 juni 2020
9.30 uur: ds. A. de Vries
Collecte: Gemeente en Ondersteuning Minima gezinnen
Koster: H. Stegeman

Zondag 5 juli 2020
9.30 uur:  ds. L. van Weijen
Collecte: Gemeente en Vorming & Toerusting
Koster: P. Daane