Over ons

Profielschets van de Vrije Evangelische Gemeente te Nijverdal
(hierna te noemen: VEG)

Uitgangspunten naar de essentie van de beginselen

1. God heeft de mensen en de wereld gewild en geschapen. God heeft Zijn schepping lief, en wil deze als onze trouwe Bondgenoot, onder Zijn Koningschap, tot zijn bestemming brengen.

2. God heeft in Zijn Zoon Jezus, de beloofde Messias, de verlorenheid en de vervreemding van de mensen op Zich genomen. De kruisdood en de opstanding van Jezus zijn een teken dat God het kwaad in de wereld overwonnen heeft en zich met de mensen verzoend heeft. Daarom stelt onze gemeente het geloof in Jezus Christus als Heer en Bevrijder centraal.

3. De liefde van God voor de mens is wereldwijd en kent geen grenzen. God laat de wereld niet los. Hij wil mensen een nieuw en bevrijd eeuwig leven schenken.

4. De VEG wil in navolging van Jezus bewogen zijn met de wereld. Zij wil alle mensen het goede nieuws vertellen van Gods liefde, zoals concreet en tastbaar gemaakt in Jezus Christus, en mensen oproepen zich tot God te keren. In de verwachting van Gods Koninkrijk wil zij opkomen voor barmhartigheid en recht, tegenover onrecht en haat.

5. De VEG is een zelfstandige gemeenschap van Christus belijdende gelovigen, die haar uitgangspunten ontleent aan Gods woord, de bijbel, als een weerslag van Gods geschiedenis met mensen.

6. Enkele wezenlijke kenmerken zijn:

  • De belijdende leden geven zelf vorm en inhoud aan het gemeente-zijn, onder aanroeping van en zich toevertrouwend aan de Heilige Geest, ter wille van de opbouw van de gemeente als lichaam van Christus en tot opbouw van elkaar.
  • De VEG is vrij en evangelisch, dat betekent dat zij ‘vrij van de staat én vrij van synodale dwang’, een zo groot mogelijke ruimte wil scheppen voor een zo groot mogelijke invloed van het evangelie. Verder staat zij een vrije ontwikkeling en zelfstandig karakter van de plaatselijke gemeente voor en heeft zij een bijzondere aandacht voor de individuele mens en het persoonlijk geloof in Jezus Christus de Heer.
  • Het ambt van de gelovige geldt alle leden van de gemeente. Een verbijzondering van dit ambt wordt uitgedrukt in het ambt van voorganger, ouderling en diaken.

7. De gemeente staat in de reformatorische traditie van de kinderdoop, met een sterke nadruk op de persoonlijke roeping van iedere gelovige. Daarnaast zijn kinderen in verbondenheid met hun ouders bij de VEG ook toegelaten tot de Maaltijd van de Heer, het Heilig Avondmaal.

8. De VEG kent geen belijdenisgeschriften. In elke tijd zal opnieuw haar belijden moeten worden verwoord, omdat we niet geloven dat welke menselijke belijdenis dan ook een volmaakte en voltooide uitdrukking van de waarheid kan zijn. Er moet ruimte zijn om bij de oude schat nieuwe dingen te voegen, die men vroeger niet kende of nog niet beleed.

‘Typisch’ Nijverdal

1. Binnen de VEG is er aandacht voor verscheidenheid van gaven. Dit betekent dat niet zozeer de taken als wel de gaven geaccentueerd worden.

2. Alle kerkelijke activiteiten zijn ondergebracht in zes secties. Via één afgevaardigde per sectie in de kerkenraad hebben de leden direct invloed op het beleid.

3. De VEG is aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Van de 39 gemeenten die deel uitmaken van dit landelijk samenwerkingsverband is de VEG Nijverdal één van de grotere gemeenten.

4. Het karakter van de VEG wordt mede bepaald door het feit dat een groot deel van de leden al van jongs af aan lid is van de gemeente, met als gevolg dat de aan de ene kant alomgeprezen gemoedelijkheid, de aan de andere kant zo noodzakelijke openheid niet altijd ten goede komt. Het stimuleren van geloofsgesprekken en het benadrukken van het missionaire karakter van de gemeente heeft dan ook onze grootst mogelijke prioriteit.

5. Binnen de gemeente is er sprake van een grote verscheidenheid aan geloofsbeleving, die deels samenhangt met de voorganger(s) bij wie deze is gevormd. Een groot deel van de VEG is behoudend en voorzichtig ten aanzien van nieuwe vormen, terwijl anderen veel nadrukkelijker streven naar vernieuwing en dit ook in praktijk proberen te brengen.

[i]Relatie met andere kerken en de maatschappij[/i]

1. De VEG is aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

2. De VEG maakt deel uit van de wereldwijde gemeenschap van christenen. Zij weet zich verbonden met andere kerken die Jezus belijden als Heer, en zal, waar mogelijk en nuttig, daarmee samenwerken in zending, evangelisatie en diaconaat.

3. De VEG is actief betrokken in de Raad van Kerken Nijverdal.

4. De VEG kent een jarenlange traditie van kanselruil en gezamenlijke diensten met de Gereformeerde Kerk en Hervormde Gemeente (5 à 6x per jaar).

5. De VEG volgt de ontwikkelingen in cultuur en samenleving betrokken en kritisch. Zij communiceert met anderen zonder te discrimineren naar leeftijd, geslacht, ras of overtuiging.

6. De VEG probeert het evangelie te verbinden met de nood in de wereld, en participeert in organisaties die zich inzetten voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.

Aldus vastgesteld door de ledenvergadering op 25 oktober 2004.

Gerrit Spijkerboer, secretaris.
Jaap Calkhoven, voorzitter.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties gesloten.