Bestemming offerblokken 2e kwartaal 2023

De bestemming van de offerblokken in het 2e kwartaal 2023 (ingaand 1 april)  is voor het Samenwerkingsverband Diaconie en Caritas in de gemeente Hellendoorn.

Het samenwerkingsverband is opgericht in 1995. Het doel is om de stem van
de minderbedeelden in de gemeente Hellendoorn luid en duidelijk naar voren te
brengen.
Diaconieën en Caritasinstellingen hebben vanuit het verleden een sterke band met de
doelgroep. Er is toen besloten de krachten te bundelen. Momenteel maken 10
kerkgenootschappen en het Trefpunt Minima deel uit van het samenwerkingsverband. Het
Samenwerkingsverband als coördinator bij inzamelingsacties ter bestrijding van
(inter)nationale rampen.
Het Samenwerkingsverband heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het
Hulpfonds Hellendoorn, de stichting Budget Op Orde Maken (BOOM), de Voedselbank
Hellendoorn en de Huiskamer van Hellendoorn. Deze Instellingen werken voor
inwoners van de gemeente Hellendoorn die hulp of ondersteuning nodig hebben.
Ook de Paasgroetactie van de Raad van Kerken wordt voor een deel door het
Samenwerkingsverband financieel ondersteund.

Vanuit het Samenwerkingsverband zitten er vertegenwoordigers in het
Cliëntenplatform Werk en Inkomen, Netwerk Sociale Zekerheid en de WMO raad,
tevens hebben leden zitting in de besturen van het Hulpfonds, stichting BOOM, de
Voedselbank en de Huiskamer. Al deze instellingen hebben regelmatig contact en
overleg met de gemeentelijke overheid en geven gevraagd en ongevraagd advies aan
het College van B en W inzake het armoedebeleid in de gemeente Hellendoorn.