Acties

Acties
Opbrengst offerblokken  2e en 3e kwartaal 2021 
Jaarproject  2021 Werkgroep Zending en Diaconaat

Verjaardagsfonds 2021: Voedselbank Hellendoorn

Kledingactie Oekraïne 

 

Opbrengst Offerblokken 2e kwartaal en 3e kwartaal 2021


De bestemming van de offerblokken in het tweede en derde kwartaal 2021 is het Samenwerkingsverband Diaconie en Caritas in de gemeente Hellendoorn.
Het samenwerkingsverband is opgericht in 1995. Het doel is om de stem van de minderbedeelden in de gemeente Hellendoorn luid en duidelijk naar voren te brengen. Vanuit de werkgroep Kerk en Minima, later Steunpunt Minima, nu Trefpunt Minima, kwamen vragen aan de plaatselijke overheid en diverse instanties over armoedebeleid. Diaconieën en Caritasinstellingen hebben vanuit het verleden een sterke band met de doelgroep. Er is toen besloten de krachten te bundelen. Momenteel maken 10 kerkgenootschappen en het Trefpunt Minima deel uit van het samenwerkingsverband.
Men komt twee keer per jaar bij elkaar om de activiteiten op elkaar af te stemmen, elkaar bij te praten en om initiatieven te ontwikkelen. Ook fungeert het Samenwerkingsverband als coördinator bij inzamelingsacties ter bestrijding van (inter)nationale rampen.

Het Samenwerkingsverband heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de stichting Hulpfonds Hellendoorn, de stichting Budget Op Orde Maken (BOOM) de Voedselbank Hellendoorn en de Huiskamer van Hellendoorn. Deze instellingen werken voor inwoners van de gemeente Hellendoorn die hulp of ondersteuning nodig hebben.
Ook de Paasgroetactie van de Raad van Kerken wordt voor een deel door het Samenwerkingsverband financieel ondersteund. De kerken steunen deze instellingen zowel geldelijk alsook door actieve werving van vrijwilligers die zich willen inzetten voor doelgroepen.

Vanuit het Samenwerkingsverband zitten er vertegenwoordigers in het
Cliëntenplatform Werk en Inkomen, Netwerk Sociale Zekerheid en de WMO
raad, tevens hebben leden zitting in de besturen van Hulpfonds, BOOM,
Voedselbank en de Huiskamer. Al deze instellingen hebben regelmatig contact en overleg met de gemeentelijke overheid en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B en W inzake het armoedebeleid in de gemeente Hellendoorn.

 

Terug naar boven

Jaarproject 2021: Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia.

Over Kerk-in-actie (KiA)
In actie voor de naaste; dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Dat is het doel van KiA, uitgevoerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.
Kia weet zich geïnspireerd door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. Geroepen om te delen wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed.  Sámen zijn we de Kerk in Actie, willen we delen wat ons gegeven is. Om inNederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Het project
Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in de vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Wekelijks krijgen 60 kinderen hier een vak training. Ook ouders en tienermoeders worden ondersteund.

Wat brengt onze steun?
•  €
67: een cursus voor een kind om zich bewust te worden van zijn
rechten;
•  € 75: een jaar lang iedere dag iets te eten voor een kind
•  € 200: een jongere kan een jaar een vak training volgen
We hopen dat we in het nieuwe jaar de kansen krijgen om volop – zonder
beperkingen door corona – met dit project bezig te zijn. We willen u daar graag bij betrekken zodat het project ook echt gaat leven in de gemeente. In de 40-dagentijd gaan de opbrengsten van de collectes ook naar dit project. We hopen op een mooi resultaat.
We houden u op de hoogte van onze acties en hopen dat u mee gaat doen!
Namens de WZD,
Gerrit Spijkerboer.

Terug naar boven

Kledingactie Oekraïne

De kledingactie voor Oekraïne is in ieder geval uitgesteld tot voorjaar 2022. Vanwege corona mogen er geen transporten worden uitgevoerd. Graag uw zakken met kleding, schoenen, beddengoed, etc. bewaren totdat het wel kan. Onze hulp is meer dan ooit hard nodig.

Terug naar boven

Opbrengst Verjaardagsfonds 2021

 

De opbrengst van het Verjaardagsfonds 2021 zal worden bestemd voor de
Voedselbank.
Op de website https://www.voedselbankhellendoorn.nl/ staat het volgende te lezen: Voedselbank Hellendoorn verstrekt wekelijks gratis voedsel aan mensen in de gemeente Hellendoorn die het tijdelijk even erg moeilijk hebben en afhankelijk zijn van (te) weinig leefgeld.
Er wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers en met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar cultuur, religie/overtuiging of geslacht: “”Burgers voor Burgers”.
Het voedsel wordt gedoneerd en zo eerlijk mogelijk verdeeld. Een deel van het voedsel komt van het regionale depot van Voedselbanken
Nederland. Het overige wordt verworven bij de plaatselijke bedrijven en
door inzamelingsacties.

De Voedselbanken hebben het moeilijk: supermarkten doen er alles aan om zo weinig mogelijk voedsel te verspillen, door producten die “op de datum” zijn tegen gereduceerde prijzen te verkopen, waardoor er minder overblijft voor de Voedselbanken. Daarnaast leiden de periodes van sluiting van restaurants en hotels tijdens de coronacrisis ertoe dat ook daar geen voedsel meer over is. Bovendien zijn meer mensen door de coronacrisis gedwongen een beroep te doen op de Voedselbank. Onze gemeente heeft de goede gewoonte om tijdens diensten waarin het Avondmaal wordt
gevierd, houdbare levensmiddelen mee te nemen voor de Voedselbank. In 2021 willen we de Voedselbank extra ondersteunen door de opbrengst van het Verjaardagsfonds te bestemmen voor de Voedselbank.
Geef gul!

Terug naar boven

Terug naar boven