ANBI

1 Algemene gegevens
Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal
Telefoonnummer : 0548-612348
RSIN / Fiscaalnummer1: 002644344
Websiteadres: www.veg-nijverdal.nl
Email: secretariaat@veg-nijverdal.nl
Adres: Grotestraat 68
Postcode en plaats: 7443BK Nijverdal

De Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is op 08-10-1903.
De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

Grondslag
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.
De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap dat aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten.
De Belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

2 Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

3 Beleidsplan
Wij verwijzen hier graag naar het beleid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, zie: http://www.bondveg.nl
De Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal heeft daaruit een aantal beleidspunten vastgesteld:
Vernieuwing van en variatie in viering en liturgie;
Aandacht voor het doorgaande geloofsgesprek;
Aandacht voor de leeftijdsgroepen die nu gemist worden: jeugd/jongeren en jonge gezinnen;
Aandacht voor pastoraat in al zijn facetten voor alle categorieën, zoals ouderenzorg.
Openheid en gastvrijheid verder in de praktijk brengen, door zichtbaarheid in de gemeentelijke samenleving, maatschappelijke betrokkenheid bij veranderingen bijvoorbeeld in de zorg, deelname in werkgroepen samen met andere instanties.

4 Beloningsbeleid
De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie- en Pensioenregeling Bond VEG is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: http://www.srp-veg.nl.
Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5 Doelstelling/visie
Als Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal willen we een open gemeente zijn, waar we elkaar de ruimte geven om op eigen wijze vorm te geven aan ons geloof. We hopen dat mensen bij ons “op Verhaal kunnen komen”. Een gemeente waar we luisteren naar elkaars levensverhaal en ontdekken dat ons levensverhaal verbonden is met dat Grote Verhaal van God. Een gemeente met open oren en ogen en helpende handen waar dat nodig is. Gastvrij en open voor wat er gebeurt in de maatschappij. Een gemeente onderweg samen met eenieder die ook wil gaan voor dat Koninkrijk van God.

6 Verslag Activiteiten

Verkort Jaarverslag van de secretaris 2018
Halverwege 2018 hebben we een nieuwe voorzitter en penningmeester mogen inzegenen. Daarnaast is in december een nieuwe voorzitter en kerkenraadslid van de sectie Vieren verkozen. We zijn blij met de nieuwe ambtsdragers, en bedanken de vertrekkende heel hartelijk voor hun werk gedaan in en voor de gemeente.
Er zijn ook nieuwe mensen actief geworden in de sectie Beheren, waarbij naast de zorg voor de gebouwen, pastorie, administratie en veiligheid, het Arbo- en BHV-beleid in 2018 is vastgesteld.
Een evaluatie van onze nieuwe werkwijze in het besturen leerde ons dat we heel tevreden zijn met de wijze van bestuur, kernoverleg, en de vele vrijwilligers die mede de diensten ondersteunen, zoals de gastvrouwen/-heren, leden die helpen bij de Maaltijd van de Heer, de beamerploeg en de kosters.
Het jaarlijkse overleg met het moderamen van de Protestantse Gemeente Nijverdal was deze keer bij ons in het Vischnet. De samenwerking verloopt goed. Verder vinden er op allerlei niveaus onderling afstemming en samenwerking plaats, o.a. in het jeugdwerk.
Jaarlijks vindt ook overleg plaats tussen voorzitter en secretaris met de predikant. Naar beide kanten toe is opnieuw waardering en tevredenheid uitgesproken, en zijn allerlei zaken aan de orde gekomen. De jeugdwerker heeft per juli een vast contract aangeboden gekregen en aanvaard voor 12 uur in de week.
Naar aanleiding van het rapport ‘Op verhaal komen’ zijn er aanpassingen in de inrichting van onze gebouwen verricht. Het duidelijkst is dit zichtbaar aan het verrichte schilderwerk in het Vischnet en de andere inrichting van het jeugdhonk.
Verder zijn we een Fairtrade gemeente, en hebben we een bordje van de monumentenwacht bij de voordeur gekregen. Waar het mogelijk is wordt bespaard op energie door aanschaf of vervanging van minder energie gebruikende apparaten of (led)lampen. Diverse delen van de kerk en pastorie en dakbedekking van het Vischnet is in 2018 vervangen.
De bezinningsmiddag voor alle ambtsdragers heeft niet in 2018 plaatsgevonden, maar op 19 januari 2019. Binnen de Bond vindt ook een bezinning plaats over de toekomst van de Bond. Wij zijn met een delegatie aanwezig geweest op de voorjaars- en najaarsvergadering, alsmede bij de regiovergadering.
Voor de vrijwilligers is op 16 maart een gezellige avond georganiseerd met Herman Kampman en Jan Niewold. Ook in het voorjaar was er voor alle leden een zeer goed bezochte ontmoeting in het Vischnet met stamppottenbuffet, en een film over de Oekraïne van de Stg. Choe, waar we in de 40dagentijd voor hebben gespaard.
Op 21 april was er voor het eerst de druk bezochte Kunst in de kerk, waar 20 leden of betrokkenen vanuit onze gemeente exposeerden met glas, keramiek, sieraden, bloemwerk, iconen, beelden, schilderijen, foto’s, en letterkunst. Daarnaast was er muziek op orgel en piano .
Op 25 mei 2018 werd de Wet AVG van toepassing, waarbij de privacy van leden en bezoekers is aangescherpt. Na afstemming en advies vanuit Bond, PKN en overheid is in september ons privacyreglement vastgesteld, en publiek gemaakt op onze website.
De ledenvergaderingen in voor- en najaar zijn goed bezocht, en vinden plaats in een nieuwe setting. We willen graag dat zoveel mogelijk leden meepraten.
Er is een vertrouwenspersoon SMPR benoemd m.i.v. zomer 2018, t.b.v. meldingen van misbruik in pastorale relaties. Haar gegevens staan in het gemeenteblad.
Het gemeentekoor bestond in 2018 80 jaar, en vierde dat o.a. op 8 december met een concert in de kerk, bijgestaan door Advendo, voor een volle kerk.
Het gemeenteblad bestond 75 jaar, en de redactie besteedt aandacht daaraan door oude exemplaren op het voorblad af te drukken.
Daarnaast waren er weer de doorlopende activiteiten binnen de gemeente, waarbij vele leden aanwezig waren of hun bijdrage aan geleverd hebben.
Verder danken we alle vrijwilligers die overal in en om de kerk bezig zijn voor onze gemeente, of dat nu met koffieschenken, de tuinploeg, de schoonmaakploeg is, of de technische mensen, de repro, het onderling contact, de bloemendienst, de oppasdienst, vertegenwoordiging in Bond, Raad van Kerken, Dorcas, Nederlands Bijbelgenootschap, Red een Kind, Fondswerving, in de secties, beheer Vischnet, de autodienst, kerkradio, of videodienst: hartelijk dank!
Samen zijn we gemeente van Christus. Dat we ook in 2019 een zegen op ons werk mogen ervaren.

7 Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.


8 Voorgenomen bestedingen en toelichting
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het kerkelijk werk van de gemeente vertoont een grote mate van continuïteit.
Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de gemeente.
De kerkelijke gemeente bezit ook (enig) vermogen in de vorm van kerkgebouwen, woningen, en geldmiddelen. Ook zijn er nalatenschappen met een specifieke bestemming. De opbrengst van dit vermogen wordt aangewend voor het werk van de kerkelijke gemeente.
De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten voor jong en oud. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de salariskosten van de predikant/gemeentelijk werker, in stand houden van de gebouwen, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.
Onder lasten beheren zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de eigendommen en inventarissen.