ANBI

1 Algemene gegevens
Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal
Telefoonnummer : 0548-612348
RSIN / Fiscaalnummer1: 002644344
Websiteadres: www.veg-nijverdal.nl
Email: secretariaat@veg-nijverdal.nl
Adres: Grotestraat 68
Postcode en plaats: 7443BK Nijverdal

De Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is op 08-10-1903.
De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

Grondslag
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.
De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap dat aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten.
De Belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

2 Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

3 Beleidsplan
Wij verwijzen hier graag naar het beleid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, zie: http://www.bondveg.nl
De Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal heeft daaruit een aantal beleidspunten vastgesteld:
Vernieuwing van en variatie in viering en liturgie;
Aandacht voor het doorgaande geloofsgesprek;
Aandacht voor de leeftijdsgroepen die nu gemist worden: jeugd/jongeren en jonge gezinnen;
Aandacht voor pastoraat in al zijn facetten voor alle categorieën, zoals ouderenzorg.
Openheid en gastvrijheid verder in de praktijk brengen, door zichtbaarheid in de gemeentelijke samenleving, maatschappelijke betrokkenheid bij veranderingen bijvoorbeeld in de zorg, deelname in werkgroepen samen met andere instanties.

4 Beloningsbeleid
De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie- en Pensioenregeling Bond VEG is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: http://www.srp-veg.nl.
Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5 Doelstelling/visie
Als Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal willen we een open gemeente zijn, waar we elkaar de ruimte geven om op eigen wijze vorm te geven aan ons geloof. We hopen dat mensen bij ons “op Verhaal kunnen komen”. Een gemeente waar we luisteren naar elkaars levensverhaal en ontdekken dat ons levensverhaal verbonden is met dat Grote Verhaal van God. Een gemeente met open oren en ogen en helpende handen waar dat nodig is. Gastvrij en open voor wat er gebeurt in de maatschappij. Een gemeente onderweg samen met eenieder die ook wil gaan voor dat Koninkrijk van God.

6 Verslag Activiteiten

Jaarverslag secretaris 2023

100‐ jarig bestaan van ons kerkgebouw
Een feestelijke week van 12 t/m 19 februari rond het 100‐jarig bestaan van ons kerkgebouw met als thema “Hoopvol de toekomst tegemoet”. Een week vol met activiteiten: Een indrukwekkende filmavond met dhr. Awraham Meijers die in de oorlog als kind ondergedoken zat in de pastorie; een druk bezocht Open Huis met rondleidingen en orgel‐ en pianospel ter opluistering; een mooie tentoonstelling over de afgelopen 100 jaar; een glaskunstwerk voor in de hal van ‘t Vischnet, een liederen Top 5; een Kerkconcert en een gezellige Kerkmarkt; een koker met wensen voor de volgende 100 jaar…..
En als feestelijke afsluiting de Jubileumdienst met een samengesteld jubileumkoor en vele genodigden. Het jubileumdoel voor Oekraïne bracht € 5310,‐ op. Al met al kunnen we dankbaar terugkijken op een prachtige week met heel veel belangstelling.

Ledenvergaderingen
De Voorjaarsledenvergadering werd gehouden op zondag 2 april in de kerkzaal, aansluitend aan de dienst. De financiële stukken, waaronder de jaarrekening en de begroting van de gemeente, zijn behandeld en door de vergadering goedgekeurd. De Najaarsledenvergadering werd maandag 6 november gehouden in de leerkamer en stond grotendeels in het teken van de toekomst van de gemeente.

Toekomst Gemeente
De toekomst van onze gemeente is een onderwerp dat de afgelopen jaren al diverse keren in ledenvergaderingen en gemeenteavonden aan de orde is geweest. De kerkenraad heeft inmiddels een werkgroep Toekomst in het leven geroepen. Deze werkgroep heeft als opdracht de verschillende mogelijkheden voor de toekomst van onze gemeente uit te werken en op basis van gedegen onderzoek tot een goed doordacht advies te komen naar de Kerkenraad. Hierbij is er nauw contact met Jonne Knevel van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten en met de Protestantse Gemeente Nijverdal.
Voor nu zijn de volgende opties in beeld:
a. Doorgaan in afgeslankte vorm, vernieuwend.
b. Gemeente opheffen en samengaan met de Protestante Gemeente Nijverdal.
c. Gemeente opheffen en elk lid gaat naar een kerkgenootschap van eigen keuze.
In november is de gemeente gevraagd om hun mening te geven via een enquête die aan alle leden en betalende doopleden is gestuurd. Begin 2024 zullen de resultaten ervan bekend gemaakt worden en vervolgstappen uitgezet worden.

Startdienst
De startzondag in september, het begin van een nieuw seizoen van het gemeentewerk, begon met een heerlijk ontbijt, daarna de viering met muzikale medewerking van Alice Hammers en Hans Nieuwenhuis. Na de dienst was er koffie thee of limonade met wat lekkers en kon men gezellig napraten.

Vrijwilligersavond
In onze gemeente zijn op allerlei terreinen heel veel vrijwilligers actief. Ze zijn van levensbelang, want zonder hen zou een groot deel van het gemeenteleven niet functioneren. Om namens de kerkenraad dank uit te spreken voor al dat belangeloze werk dat vaak al jaren wordt gedaan was er vrijdagavond 12 mei een gezellige avond georganiseerd voor alle vrijwilligers die binnen onze gemeente actief zijn. Er werd samen gekeken naar de foto‐film die van alle jubileum activiteiten is gemaakt. Daarna werd een Kerk‐kwis gespeeld en was er tijd om elkaar eens op een andere manier te ontmoeten.

Veilige kerk
Wij willen een veilige, prettige plek zijn voor iedereen die lid is of als gast binnenkomt. Om dat te onderstrepen heeft de kerkenraad gedragsregels opgesteld. Deze zijn opgehangen in de hal van ’t Vischnet. Naast dat al langer een externe vertrouwenspersoon actief is, zijn in 2023 door de kerkenraad ook twee interne vertrouwenspersonen aangesteld.

Bond
Zaterdag 11 november werd in Bennekom de jaarlijkse Bondsvergadering gehouden. Vanuit alle windstreken kwamen vertegenwoordigers van Vrije Evangelische Gemeenten bij elkaar voor onderlinge ontmoeting en gesprek. Ook vanuit Nijverdal. In de opening werd stilgestaan bij het conflict tussen Israël en Hamas en werd gezongen en gebeden om vrede. Vervolgens werd de Maaltijd van de Heer gevierd in een dienst onder leiding van de VEG Heerde. Daarna was het tijd voor de première van de eerste Bondfilm: ”Morgen praten we verder”, Na de lunch was het tijd voor wat bestuurlijke zaken. Actuele ontwikkelingen werden toegelicht. Daarna werd in groepen met elkaar van gedachten gewisseld over de persoonlijke voorkeur voor liedteksten, melodieën en emoties, die een tekst en/of melodie kunnen oproepen.

Raad van Kerken
Ook in 2023 werden door de Raad van Kerken Hellendoorn/Nijverdal, waarbij onze gemeente is aangesloten, weer veel activiteiten ontplooid. We noemen hier de Week van Gebed in januari; succesvolle acties voor minima rond Pasen en Kerst en de Bruisende Kerk in september.

Corona
Gelukkig waren er in 2023 geen coronamaatregelen meer van toepassing. Wel blijven de adviezen van kracht om goede hygiëne toe te passen en afstand te houden bij verkoudheidsklachten om mensen met een verminderde weerstand te beschermen. Om die reden heeft de kerkenraad besloten om geen handen te schudden, geen avondmaalsviering door de banken te houden en te collecteren d.m.v. zakken die bij de uitgangen hangen.

Nijverdal, januari 2024
Cor Mondeel, secretaris

7 Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

8 Voorgenomen bestedingen en toelichting
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het kerkelijk werk van de gemeente vertoont een grote mate van continuïteit.
Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de gemeente.
De kerkelijke gemeente bezit ook (enig) vermogen in de vorm van kerkgebouwen, woningen, en geldmiddelen. Ook zijn er nalatenschappen met een specifieke bestemming. De opbrengst van dit vermogen wordt aangewend voor het werk van de kerkelijke gemeente.
De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten voor jong en oud. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de salariskosten van de predikant/gemeentelijk werker, in stand houden van de gebouwen, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.
Onder lasten beheren zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de eigendommen en inventarissen.