ANBI

1 Algemene gegevens
Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal
Telefoonnummer : 0548-612348
RSIN / Fiscaalnummer1: 002644344
Websiteadres: www.veg-nijverdal.nl
Email: secretariaat@veg-nijverdal.nl
Adres: Grotestraat 68
Postcode en plaats: 7443 BK Nijverdal

De Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is op 08-10-1903.
De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

Grondslag
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.
De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap dat aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten.
De Belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

2 Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

3 Beleidsplan
Wij verwijzen hier graag naar het beleid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, zie: http://www.bondveg.nl
De Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal heeft daaruit een aantal beleidspunten vastgesteld:
Vernieuwing van en variatie in viering en liturgie;
Aandacht voor het doorgaande geloofsgesprek;
Aandacht voor de leeftijdsgroepen die nu gemist worden: jeugd/jongeren en jonge gezinnen;
Aandacht voor pastoraat in al zijn facetten voor alle categorieën, zoals ouderenzorg.
Openheid en gastvrijheid verder in de praktijk brengen, comprare kamagra door zichtbaarheid in de gemeentelijke samenleving, maatschappelijke betrokkenheid bij veranderingen bijvoorbeeld in de zorg, deelname in werkgroepen samen met andere instanties.

4 Beloningsbeleid
De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie- en Pensioenregeling Bond VEG is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: http://www.srp-veg.nl.
Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5 Doelstelling/visie
Als Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal willen we een open gemeente zijn, waar we elkaar de ruimte geven om op eigen wijze vorm te geven aan ons geloof. We hopen dat mensen bij ons “op Verhaal kunnen komen”. Een gemeente waar we luisteren naar elkaars levensverhaal en ontdekken dat ons levensverhaal verbonden is met dat Grote Verhaal van God. Een gemeente met open oren en ogen en helpende handen waar dat nodig is. Gastvrij en open voor wat er gebeurt in de maatschappij. Een gemeente onderweg samen met eenieder die ook wil gaan voor dat Koninkrijk van God.

6 Verslag Activiteiten
Verkort Jaarverslag van de secretaris 2017
We hebben met de leden het onderzoek ‘Samen verder bouwen aan de toekomst van onze gemeente’ besproken. Van belang zijn de bestuurlijke aspecten, het financiële plaatje voor de komende 10 jaren, en wat als we onverhoopt niet zelfstandig door kunnen gaan. Er zijn ijkpunten voorgesteld waarop actie moet worden ondernomen, welke zijn aanvaard door de leden.
Het was verheugend dat méér leden de vergaderingen hebben bezocht, want we willen graag dat zoveel mogelijk leden meedenken over onze toekomst.
We hebben nog een paar vacatures bij de secties Vieren en Beheren.
We zijn blij met wat er gebeurt in het jeugdwerk, de nieuwe hollandpillen.com leiding, en de aanjagende functie hierin van de jeugdwerker. Eén van de hoogtepunten was de kerstmusical, waarvan veel gemeenteleden hebben genoten.
Als Kerkenraad zijn we heel tevreden met de nieuwe werkwijze, waarbij in het Kernoverleg ruimte is voor het gesprek over geloofszaken en hoe wij gemeente willen zijn, en de Kerkenraad bespreekt en besluit wat er aan voorstellen of ingekomen stukken is ingebracht.
De gezamenlijke avonddiensten met de Protestantse Gemeente Nijverdal zijn opnieuw vastgesteld.
Naar aanleiding van het rapport ‘Op verhaal komen’ is er nagedacht over en gewerkt aan aanpassingen in de inrichting van onze gebouwen. Hier en daar is al iets zichtbaar van meer recente activiteiten van onze gemeente. Ook zijn er visitekaartjes beschikbaar, en gaat er een grote kaart mee met de bloemen, waarop kerkgangers na afloop van de dienst hun naam kunnen vermelden.
De bezinningsmiddag op zaterdag 25 november j.l. voor alle ambtsdragers is als goed en fijn ervaren. Aan de hand van afbeeldingen zijn we bezig geweest met de vraag wat het kruis voor ons betekent.
We zijn bij de bijeenkomsten van de Bond VEG aanwezig geweest met een afvaardiging, en denken mee over de invulling van de rol van de Bond, die meer verbindend wil zijn en faciliterend. Ondanks onze verschillen willen en kunnen we elkaar niet missen!
We hebben weer vele mooie diensten mogen beleven, waarbij ons gemeentekoor, een gelegenheidskoor, de voorzanggroep, andere groepen/koren, en een aantal muzikanten uit eigen gemeente hebben meegewerkt. De zang staat vaak centraal, want we zijn een graag zingende gemeente!
Daarnaast denken we aan al die gespreksgroepen die periodiek samenkomen, de clubs voor ouderen, de werkgroepen, en al het werk binnen de secties. Samen onderdeel van die ene gemeente, die gastvrij wil zijn, open naar de wereld, en strevend naar vrede en gerechtigheid.
Tenslotte zijn we heel blij met alle vrijwilligers die er samen voor zorgen dat we een gemeente van de Heer kunnen en mogen zijn. Soms al heel veel jaren! Als dank wordt in het voorjaar van 2018 weer een vrijwilligersavond georganiseerd.

7 Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

8 Voorgenomen bestedingen en toelichting
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het kerkelijk werk van de gemeente vertoont een grote mate van continuïteit.
Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de gemeente.
De kerkelijke gemeente bezit ook (enig) vermogen in de vorm van kerkgebouwen, woningen, en geldmiddelen. Ook zijn er nalatenschappen met een specifieke bestemming. De opbrengst van dit vermogen wordt aangewend voor het werk van de kerkelijke gemeente.
De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten voor jong en oud. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de salariskosten van de predikant/gemeentelijk werker, in stand houden van de gebouwen, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.
Onder lasten beheren zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de eigendommen en inventarissen.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties gesloten.