Diaconaat

Met, Diaconaat in de Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal, willen wij in Woord en Daad zichtbaar maken waar wij dagelijks, als diaconaal medewerkers, mee bezig zijn in kerkelijk verband.

Onze diaconie is bemenst met 4 medewerkers, die elk een taak hebben in de gemeente, naast de basistaken voor elke medewerker zoals: meedraaien in het rooster van de erediensten, om beurten vertegenwoordiger te zijn op de regio- en landelijke vergaderingen en bijzondere bijeenkomsten van bonds- en buurtgemeenten.

Een diaconale medewerker heeft de zorg voor de naaste en biedt hulp aan voor bijvoorbeeld gemeenteleden met financiële problemen, om samen te zoeken naar oplossingen of door verwijzing naar bevoegde instanties. De diaconie kan ook worden gevraagd voor kortdurende ondersteuning in moeilijke situaties.

Een groep medewerkers verzorgt de viering van de Maaltijd van de Heer; zij maken de tafel klaar, delen brood en wijn uit en zorgen voor een goed verloop tijdens de viering. Ook de zorg voor de collectes is een diaconale taak.

Dit alles om vanuit ons Christen zijn, om te zien naar onze naaste, die hulp nodig heeft of in de knel is geraakt, met dank aan God dat we dat mogen en kunnen doen!