ANBI

1 Algemene gegevens
Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal
Telefoonnummer : 0548-612348
RSIN / Fiscaalnummer1: 002644344
Websiteadres: www.veg-nijverdal.nl
Email: secretariaat@veg-nijverdal.nl
Adres: Grotestraat 68
Postcode en plaats: 7443BK Nijverdal

De Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is op 08-10-1903.
De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

Grondslag
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.
De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap dat aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten.
De Belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

2 Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

3 Beleidsplan
Wij verwijzen hier graag naar het beleid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, zie: http://www.bondveg.nl
De Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal heeft daaruit een aantal beleidspunten vastgesteld:
Vernieuwing van en variatie in viering en liturgie;
Aandacht voor het doorgaande geloofsgesprek;
Aandacht voor de leeftijdsgroepen die nu gemist worden: jeugd/jongeren en jonge gezinnen;
Aandacht voor pastoraat in al zijn facetten voor alle categorieën, zoals ouderenzorg.
Openheid en gastvrijheid verder in de praktijk brengen, door zichtbaarheid in de gemeentelijke samenleving, maatschappelijke betrokkenheid bij veranderingen bijvoorbeeld in de zorg, deelname in werkgroepen samen met andere instanties.

4 Beloningsbeleid
De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie- en Pensioenregeling Bond VEG is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: http://www.srp-veg.nl.
Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5 Doelstelling/visie
Als Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal willen we een open gemeente zijn, waar we elkaar de ruimte geven om op eigen wijze vorm te geven aan ons geloof. We hopen dat mensen bij ons “op Verhaal kunnen komen”. Een gemeente waar we luisteren naar elkaars levensverhaal en ontdekken dat ons levensverhaal verbonden is met dat Grote Verhaal van God. Een gemeente met open oren en ogen en helpende handen waar dat nodig is. Gastvrij en open voor wat er gebeurt in de maatschappij. Een gemeente onderweg samen met eenieder die ook wil gaan voor dat Koninkrijk van God.

6 Verslag Activiteiten
Verkort Jaarverslag van de secretaris 2019

In 2019 was de kerkenraad bijna voltallig; alleen een voorzitter voor de sectie Beheren ontbreekt nog. Onze dank is uitgebracht aan de vertrekkende voorzitter van de sectie Dienen, en één van de vertrekkende coördinatoren Pastoraat, die dat werk vele jaren heeft gedaan.

Halverwege het jaar is onze jeugdwerker op eigen verzoek gestopt. We danken hem voor de afgelopen 3 jaren inzet voor onze jeugd, waarbij ook vele leuke activiteiten zijn ontwikkeld.

Het jaarlijkse overleg met het moderamen van de Protestantse Gemeente Nijverdal vond in het Centrum plaats. De samenwerking verloopt goed. De dienst op Hemelvaartsdag vindt weer in onze kerk plaats. Verder vinden er op allerlei niveaus onderling afstemming en samenwerking plaats.

We zijn blij met onze voorganger, en zij met ons. Er is een overzicht aangereikt van de door haar behaalde studiepunten, opgesteld in het kader van de volgen Permanente Educatie. Daarmee ligt ze op schema.

De inrichting van ’t Vischnet en leerkamer is verder afgerond, en heeft met sierletters op de deuren van de diverse ruimtes de finishing touch gekregen. Per januari zijn de tarieven voor huur van ruimtes meer in lijn gebracht met de huren bij overige kerkgebouwen.
Ook worden er opleidingen voor BHV-er gevolgd. Dit is nodig vanuit de wet- en regelgeving.
Verder is de voortuin van de kosterswoning vernieuwd. De koster-beheerder is gestopt met haar vrijwilligerswerk ’s avonds. Er is een nieuw koffiezetapparaat aangeschaft, waardoor groepen beter zelf kunnen voorzien in koffie en thee.

De bezinningsmiddag voor alle ambtsdragers heeft op 12 oktober  plaatsgevonden. Gesproken is over fragmenten uit de 1e brief van Petrus, en uit het boek van Stefan Paas: Vreemdelingen en priesters.  Ook in oktober heeft de HOi een kerkdienst vanuit ons kerkgebouw uitgezonden, en is er een vervolgavond geweest hoe we (nog meer) gastvrije gemeente kunnen zijn.

De kerkproeverij hielden we op 17 november. Voor de dienst werden gasten en gemeenteleden ontvangen met koffie en koek achterin de kerkzaal. Heel gezellig en gastvrij. Het werd een dienst met als thema “een nieuw perspectief”, waarin inhoudelijk de feestmaaltijd die de Heer op zijn berg aanricht voor alle volken centraal stond. Met de inzet van veel musici en zangtalent  en een ongedwongen sfeer werd het een bijzonder gebeuren.

We hebben maar weinig jonge gezinnen in onze gemeente.  De nieuwe ouder- en-kind-diensten worden voorbereid door enkele ouders samen met de predikant. Daarmee proberen we voor de kinderen en ouders een aantrekkelijke vorm te vinden die inhoudelijk aansprekend is. De ervaringen tot nog toe stimuleren ons ermee door te gaan.

Wij waren  aanwezig bij de vergadering voor alle kerkenraden verenigd in de Raad van Kerken. We hebben onze waardering uitgesproken voor het werk van de Raad en de vele activiteiten die mede namens ons worden georganiseerd.
Verder zijn we vertegenwoordigd geweest op bijeenkomsten van de Bond VEG, en bij intrede- en afscheidsdiensten van lokale en regionale voorgangers.

Ook laten we ons horen en zien op de 1e bijeenkomst bij de gemeente Hellendoorn over de op te stellen Kerkenvisie: hoe gaan we als gemeente Hellendoorn om met onze kerkgebouwen richting de toekomst, ook met een afnemend aantal kerkgangers. De gemeente heeft subsidie ontvangen van het Rijk om een visie op te stellen, in overleg met de uitgenodigde kerken. In 2020 vinden de vervolggesprekken plaats.

Er is geen vrijwilligersavond georganiseerd in 2019; deze staat gepland voor 2020. Wel was er in het voorjaar een stamppottenbuffet, en deze is ook gehouden voorafgaand aan de ledenvergadering op 11 november.

De Wet AVG (privacy) is één jaar na inwerkingtreding geëvalueerd. Er zijn geen klachten ontvangen. Wel is het reglement op kleine onderdelen aangepast, en opnieuw op onze website geplaatst.
Onze Statuten en Huishoudelijk reglement zijn geactualiseerd en goedgekeurd door de ledenvergadering. Ook de ANBI-status is weer gecontinueerd.

De ledenvergaderingen in voor- en najaar zijn met 55 aanwezige leden goed bezocht, en vinden plaats in een open en fijne sfeer. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te praten over de toekomst van onze gemeente.

De voorzanggroep heeft voorlopig voldoende nieuwe liederen met de gemeente geoefend. Wel werkt ze een aantal keren per jaar mee met bijzondere diensten. Ons gemeentekoor heeft diverse keren meegewerkt aan de diensten, o.a. bij Kerst, Pasen en Zondag Voleinding.

Alle doopleden 30+ die geen bijdrage betalen hebben begin oktober een pastorale brief ontvangen. Met als vraag wat wij als gemeente voor hen en zij voor ons kunnen en willen betekenen. Eind 2019 hadden ruim 30 leden gereageerd, waarvan ongeveer 2/3 heeft aangegeven uitgeschreven te willen worden.

Ondanks een kleiner wordend aantal actieve en betrokken leden is er weer heel veel georganiseerd in het afgelopen jaar. Wij danken dan ook hartelijk alle ambtsdragers en vrijwilligers die zich inzetten voor activiteiten. Maar ook alle vrijwilligers die in en om de kerk bezig zijn voor onze gemeente: hartelijk dank!

Samen zijn we gemeente van Christus. Dat we ook in 2020 een zegen op ons werk mogen ervaren.

7 Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Jaarrekening ANBI 2021

8 Voorgenomen bestedingen en toelichting
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het kerkelijk werk van de gemeente vertoont een grote mate van continuïteit.
Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de gemeente.
De kerkelijke gemeente bezit ook (enig) vermogen in de vorm van kerkgebouwen, woningen, en geldmiddelen. Ook zijn er nalatenschappen met een specifieke bestemming. De opbrengst van dit vermogen wordt aangewend voor het werk van de kerkelijke gemeente.
De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten voor jong en oud. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de salariskosten van de predikant/gemeentelijk werker, in stand houden van de gebouwen, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.
Onder lasten beheren zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de eigendommen en inventarissen.