ANBI

1 Algemene gegevens
Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal
Telefoonnummer : 0548-612348
RSIN / Fiscaalnummer1: 002644344
Websiteadres: www.veg-nijverdal.nl
Email: secretariaat@veg-nijverdal.nl
Adres: Grotestraat 68
Postcode en plaats: 7443BK Nijverdal

De Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is op 08-10-1903.
De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

Grondslag
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.
De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap dat aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten.
De Belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

2 Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

3 Beleidsplan
Wij verwijzen hier graag naar het beleid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, zie: http://www.bondveg.nl
De Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal heeft daaruit een aantal beleidspunten vastgesteld:
Vernieuwing van en variatie in viering en liturgie;
Aandacht voor het doorgaande geloofsgesprek;
Aandacht voor de leeftijdsgroepen die nu gemist worden: jeugd/jongeren en jonge gezinnen;
Aandacht voor pastoraat in al zijn facetten voor alle categorieën, zoals ouderenzorg.
Openheid en gastvrijheid verder in de praktijk brengen, door zichtbaarheid in de gemeentelijke samenleving, maatschappelijke betrokkenheid bij veranderingen bijvoorbeeld in de zorg, deelname in werkgroepen samen met andere instanties.

4 Beloningsbeleid
De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie- en Pensioenregeling Bond VEG is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: http://www.srp-veg.nl.
Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5 Doelstelling/visie
Als Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal willen we een open gemeente zijn, waar we elkaar de ruimte geven om op eigen wijze vorm te geven aan ons geloof. We hopen dat mensen bij ons “op Verhaal kunnen komen”. Een gemeente waar we luisteren naar elkaars levensverhaal en ontdekken dat ons levensverhaal verbonden is met dat Grote Verhaal van God. Een gemeente met open oren en ogen en helpende handen waar dat nodig is. Gastvrij en open voor wat er gebeurt in de maatschappij. Een gemeente onderweg samen met eenieder die ook wil gaan voor dat Koninkrijk van God.

6 Verslag Activiteiten

Jaarverslag van de secretaris 2021

Pas als gewone dingen ineens niet meer gewoon zijn, zien we pas hoe bijzonder gewone dingen zijn.

Ook in het jaar 2021 bleef alles anders, wij begonnen het nieuwe jaar weer in een lock-down. De diensten zijn digitaal en worden voorbereid door een kleine groep medewerkers en enkele zangers. En zijn te bekijken via de kerkomroep of YouTube. Alle fysieke bijeenkomsten, vergaderingen, kringen en clubs zijn afgelast, of gaan eventueel via Skype.

Kerk Vanaf Pinksteren zijn we weer met meer mensen samengekomen in ons kerkgebouw met maximaal 30 mensen en een klein zanggroepje. De oecumenische tentdienst in het kader van Bruisend Nijverdal gaat ook dit jaar niet door er wordt een digitale dienst vanuit de Raad van Kerken uitgezonden. Vanaf half september worden de coronamaatregelen weer versoepeld maar voorzichtigheid blijft geboden, niet meer aanmelden en alle banken in zig-zag-zit kunnen we weer gebruiken. En na lange tijd weer koffie drinken na de dienst. Maar lang zal deze beperkte vrijheid niet duren. In november is het virus al weer terug in een nog besmettelijke variant. Ook de diensten met de kerst waren weer digitaal.

Startzondag De startzondag was op 19 september, het was jammer dat wegens gebrek aan belangstelling de workshops, wandelen en het fietsen niet door gingen. Het koffie drinken voor en na de dienst was heel gezellig en mede door de muzikale medewerking van Tea, Kirsten, Alice en Hans was het een feestelijke viering. Inmiddels was het jongere deel in de tuin van de pastorie bij elkaar. Een vossenjacht op de Eversberg, met vragen over bijbelse verhalen, en een gezellige maaltijd in de tuin, waarbij er genoten werd van de heerlijke broodjes van slager Jacco.

Ledenvergadering Door de corona maatregelen werd er op zondag 4 juli 2021 aansluitend aan de dienst een korte ledenvergadering gehouden waarbij enkel de financiële stukken zijn behandeld, alle stukken zijn door de vergadering goedgekeurd voor de gemeente. Op 8 november is de najaarsledenvergadering gehouden, in de kerkzaal ook kon er digitaal meegekeken worden en via whats-app kon men communiceren met de mensen thuis. Besloten werd dat de avonddiensten zouden worden afgeschaft en onze predikant minder gaat werken, ook de toekomst van de gemeente is uitgebreid besproken, we hebben het financieel goed. We hebben een mooi gebouw, bijna 100 jaar oud. Maar om de gemeente draaiende te houden zijn daar in de eerste plaats mensen bij nodig, die met plezier actief betrokken willen zijn. Er zijn nog veel vacatures, in verschillende secties worden nog mensen gezocht, ook bij de facilitaire dienst kan men nog wel een aantal mensen gebruiken en op korte termijn is er ook weer gebrek aan bestuur/menskracht, gelukkig is bij de sectie Dienen de voorzittershamer overgenomen door Hanneke Kisteman.

Videodienst Door het uitbreken van de coronapandemie, zijn de diensten volledig digitaal online uitgezonden zodat er toch contact zou blijven met de gemeente en de diensten toch konden worden bekeken/beluisterd. Dat is heel goed gelukt. Voor Henk en Ina Bosch en Bertus Hengstman kwam er hierdoor een abrupt einde aan hun jarenlange trouwe inzet voor de Videodienst. Met passie en geloofsovertuiging hebben zij dit werk met hart en ziel gedaan.

Kerkgebouw De vloerbedekking in de portalen en de kerkzaal waren dermate versleten dat er is besloten om deze te vervangen, in de portalen ligt nu een nieuw schoonloop tapijt en in de kerkzaal ligt een mooi groen tapijt. De banken zijn ook iets verder uit elkaar gezet zodat er wat meer ruimte is, hierdoor zijn er een paar banken overbleven. Een aantal banken hebben een goede bestemming gekregen de rest is verkocht. Verder zijn er in opdracht van sectie beheren veel onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de binnen- en buitenkant van de gebouwen en op het kerkelijk erf. In 2022 bestaat het kerkgebouw 100 jaar, voor dit jubileum ziet alles er weer prachtig uit.

Toekomst gemeente De komende jaren zullen verschillende factoren een rol gaan spelen. Het levert vragen op zoals: hebben we nog genoeg menskracht, over een aantal jaren? Wat hebben we minimaal nodig? Zijn er op termijn financieel nog genoeg middelen? Welk effect heeft corona op onze gemeente? Vooral de menskracht is van groot belang, de ideeën hierover moeten draagkracht hebben in de gemeente. Over een aantal jaren bereikt Laura de pensioengerechtigde leeftijd. Voor welke keuze staan we dan? Het is verstandig om een visie en plan te hebben waar we mee aan de slag kunnen. Er zijn een aantal mensen bereid gevonden om hier rustig over na te denken. Een aantal jaren geleden is er een rapport over de toekomst geschreven, hiervan wil de kerkenraad graag dat er een vervolg komt. Zodra dit klaar is en we mogen weer samenkomen hopen we met elkaar in gesprek te kunnen gaan over wat wij als gemeente voor een stappen kunnen zetten voor de toekomst.

Pastorie In december 2020 werd bij Peter Pontier, echtgenoot van onze predikant Laura van Weijen, tongkanker geconstateerd. Hij is begin 2021 een aantal keren geopereerd, bestraald en heeft een chemokuur ondergaan, een zware behandeling. Het gaat nu gelukkig weer goed met hem. Laura zal in oktober 2025 met emeritaat gaan. Ze wil dan ook haar werkzaamheden gaandeweg af bouwen, en ook om wat meer tijd door te brengen met haar man Peter, gaat ze naar een dienstverband van 85%

Goederenactie Oekraïne Er is veel geprobeerd maar het is niet gelukt om een kleding/goederentransport te organiseren naar de Oekraïne. Er waren al de “gewone” douaneproblemen, elke keer zijn er nieuwe regels vanuit de regering en moeten we aan andere eisen voldoen. Daar komt Covid-19 nog bij, dit jaar is het nog lastiger om een transport te regelen, het uitdelen ginds kan ook niet of nauwelijks doorgaan. Dat betekende dat ook in 2021 de goederenactie niet door kon gaan.

Bond De kerkenraad heeft kennis gemaakt met Sjoerd van der Velde als contactpersoon voor onze gemeente en hij heeft de kerkenraad in bijzijn van Gerrit van der Kolk bijgepraat over de plannen voor de komende tijd. Ons Orgaan is gestopt met het uitbrengen van themanummers. Er komt nog wel regelmatig een digitale nieuwsbrief uit. Er is nog wel een mooie glossy HIER uitgekomen, een kijkje in het leven van gemeente en gemeenteleden van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten.

C. Mondeel Secretaris VEG Nijverdal


7 Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Jaarrekening ANBI 2021

8 Voorgenomen bestedingen en toelichting
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het kerkelijk werk van de gemeente vertoont een grote mate van continuïteit.
Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de gemeente.
De kerkelijke gemeente bezit ook (enig) vermogen in de vorm van kerkgebouwen, woningen, en geldmiddelen. Ook zijn er nalatenschappen met een specifieke bestemming. De opbrengst van dit vermogen wordt aangewend voor het werk van de kerkelijke gemeente.
De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten voor jong en oud. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de salariskosten van de predikant/gemeentelijk werker, in stand houden van de gebouwen, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.
Onder lasten beheren zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de eigendommen en inventarissen.