ANBI

1 Algemene gegevens
Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal
Telefoonnummer : 0548-612348
RSIN / Fiscaalnummer1: 002644344
Websiteadres: www.veg-nijverdal.nl
Email: secretariaat@veg-nijverdal.nl
Adres: Grotestraat 68
Postcode en plaats: 7443BK Nijverdal

De Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is op 08-10-1903.
De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.

Grondslag
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.
De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap dat aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten.
De Belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

2 Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.

3 Beleidsplan
Wij verwijzen hier graag naar het beleid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, zie: http://www.bondveg.nl
De Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal heeft daaruit een aantal beleidspunten vastgesteld:
Vernieuwing van en variatie in viering en liturgie;
Aandacht voor het doorgaande geloofsgesprek;
Aandacht voor de leeftijdsgroepen die nu gemist worden: jeugd/jongeren en jonge gezinnen;
Aandacht voor pastoraat in al zijn facetten voor alle categorieën, zoals ouderenzorg.
Openheid en gastvrijheid verder in de praktijk brengen, door zichtbaarheid in de gemeentelijke samenleving, maatschappelijke betrokkenheid bij veranderingen bijvoorbeeld in de zorg, deelname in werkgroepen samen met andere instanties.

4 Beloningsbeleid
De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie- en Pensioenregeling Bond VEG is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: http://www.srp-veg.nl.
Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5 Doelstelling/visie
Als Vrije Evangelische Gemeente Nijverdal willen we een open gemeente zijn, waar we elkaar de ruimte geven om op eigen wijze vorm te geven aan ons geloof. We hopen dat mensen bij ons “op Verhaal kunnen komen”. Een gemeente waar we luisteren naar elkaars levensverhaal en ontdekken dat ons levensverhaal verbonden is met dat Grote Verhaal van God. Een gemeente met open oren en ogen en helpende handen waar dat nodig is. Gastvrij en open voor wat er gebeurt in de maatschappij. Een gemeente onderweg samen met eenieder die ook wil gaan voor dat Koninkrijk van God.

6 Verslag Activiteiten

Jaarverslag secretaris 2022

Kerk

We zijn opnieuw een jaar ingegaan, met alle beperkingen van een lock-down vanwege de coronacrisis. Zolang ons land zich in een lock-down bevindt zullen de diensten alleen plaatsvinden met een aantal medewerkers en een aantal zangers. Ook zullen er geen vergaderingen en bijeenkomsten plaatsvinden in het Vischnet. We volgen de corona ontwikkelingen en worden er maatregelen getroffen op basis van de geldende overheidsadviezen om alles veilig te laten verlopen. Op onderdelen kan fysieke aanwezigheid wellicht beperkt of niet mogelijk zijn of wordt een digitale vorm gekozen. Maar gelukkig worden de maatregelen al snel versoepeld zodat wij elkaar weer in de kerk kunnen ontmoeten. We zijn op zondagmorgen weer welkom in de kerk en we worden gemist als we er niet zijn. Het jaarthema voor 2021/2022 was “Wat inspireert ons?” Op verschillende momenten hebben hierover (groeps-) gesprekken plaats gevonden.

Startzondag

De startzondag begon met gezamenlijk koffie drinken met iets lekkers gebakken door een aantal mensen, daarna begon de viering, na de dienst was er de mogelijkheid om samen met het koor te zingen of na te praten over het thema, Hoopvol de toekomst tegemoet.

Oud en Jong in de gemeente

De senioren in de gemeente hadden tot de zomer van 2022 hun eigen vereniging, de 60+groep. Deze groep is opgeheven wegens gebrek aan bestuur. De activiteiten zijn voortgezet in een maandelijkse ouderenmiddag onder coördinatie van de predikant en een ouderling.
De jeugdkerk trekt na de coronapandemie erg weinig jongeren. De leiding blijft enthousiast.

Gemeentekoor

Tijdens de coronatijd is ons koor gehalveerd hierdoor is men op zoek gegaan naar een andere dirigent die beter in het kostenplaatje past, het is heel jammer dat het koor niet verder kan gaan met Joalien, na een aantal gesprekken is in Henk de Gooier een nieuwe dirigent gevonden wat wederzijds goed voelt.

Raad van Kerken

Bruisende kerk Nijverdal, dit jaar een bijzondere editie met als thema je bent uitgenodigd, De dienst bestaat uit een voorstelling van Christelijke theater ‘Poppen & Meer’ en wordt muzikaal begeleid door een toffe band. Kortom, een hartstikke leuk evenement om samen met het hele gezin, opa’s en oma’s, vrienden en familie naar toe te gaan en na te praten onder het genot van een kop koffie, limonade en lekkere krentenwegge.

Ook dit jaar weer de Volkskerstzang, de Volkskerstzangcommissie is blij dat de deuren van Het Centrum aan de Constantijnstraat weer wagenwijd open kunnen staan om u te ontvangen. Er mag weer samen gezongen worden, en daarom staan er veel bekende advents- en kerstliederen op het programma. De begeleiding daarvan wordt verzorgd door de muziekvereniging Advendo. Medewerking is er verder van Pajoko Hellendoorn en Vicaris Ronald Cornelissen. Hij zal ingaan op het thema van deze avond ‘Gaudate Immanuël – Verheugt U’. Zoals u gewend bent wordt u buiten verwelkomd door de Haarlese Midwinterhoorngroep.

Met de paasgroetactie en de kerstpakkettenactie voor de minima is het weer gelukt een levensmiddelenbon uit te reiken

geholpen door de diverse plaatselijke Diaconie- en Caritasinstellingen en de Stichting S.D.C.H., het Trefpunt Minima, Stichting Hulpfonds Hellendoorn, Vluchtelingwerk HellendoornNijverdal, Stichting Maatschappelijke werk “Avedan”, Stichting Voedselbank Hellendoorn, Stichting BOOM en Stichting Noabers voor Noabers.

Oekraïne

Momenteel is er veel gaande in de wereld, de Russische invasie in de Oekraïne, die op 24 februari 1922 begon, heeft ons allemaal geraakt de vele vluchtelingen de energiecrisis de angst voor verdere escalatie in Europa. Het heeft voor ons allemaal gevolgen, Er zijn veel mooie initiatieven zowel landelijk als in onze gemeente voor het helpen van de mensen in en uit Oekraïne. Vrijdag 4 en zaterdag 5 maart jl. werden er door diverse vrijwilligers uit onze gemeente 100 dozen ingepakt met kleding, schoenen, handdoeken en beddengoed. Naast de 100 dozen uit onze gemeente, werden er ook nog eens 20 dozen aan goederen vanuit de Schaapskooi Kerk, in de Kruidenwijk, aangeleverd. Diverse “brengers” lieten geld achter voor de transportkosten naar Oekraïne (ruim € 3,00 per doos). Ook kwam er via de bank geld binnen. Al met al voldoende om de transportkosten voor “onze” dozen te compenseren. Voor alle ondersteuning hartelijke dank. Maandag en dinsdag hebben vier gemeenteleden de dozen naar Bennekom gebracht. Vanuit alle hoeken van Nederland kwamen de goederen binnen.

Ledenvergadering

De voorjaarsledenvergadering gehouden op zondag 20 maart 2022 aansluitend aan de dienst waarbij enkel de financiële stukken zijn behandeld, alle stukken zijn door de vergadering goedgekeurd. Er is gesproken over de toekomst van de gemeente. De toekomst van de gemeente gaat ons aan het hart, besloten wordt om een gemeenteavond te houden op 11 april 2022. Ook werd medegedeeld dat de VEG Apeldoorn is opgeheven. Van die gemeente werd een bedrag ontvangen van bijna € 25.000,–, deels te gebruiken voor restauratie, renovatie, onderhoud van het kerkgebouw en deels voor locale en/of missionaire activiteiten. Op 7 november 2022 is de najaarsledenvergadering gehouden, in de kerkzaal ook kon er digitaal meegekeken worden en via whats-app kon men communiceren met de mensen thuis. Ter sprake komt hoe veilig we ons voelen in de kerk en wat voor actie men kan ondernemen als men zich niet veilig voelt. En ter sprake komt uitvaarten vanuit de kerk, deze waren altijd kosteloos. De kerkenraad beraadt zich over een bijdrage bij een uitvaart uit de kerk. Probleem is dat er steeds minder vrijwilligers zijn die bij een uitvaart medewerking kunnen verlenen. Een koffietafel na een uitvaart is sowieso niet mogelijk. De financiële structuur is vereenvoudigd. De adviescommissie heeft de kerkenraad daarover geadviseerd en de kerkenraad heeft dit advies overgenomen. De jubileumcommissie vertelt dat de feestweek, die in het teken staat van het 100-jarig bestaan van ons kerkgebouw, wordt gehouden van 12 t/m 19 februari 2023.

100 jaar kerkgebouw

In februari 2023 is het 100 jaar geleden dat ons kerkgebouw voor de Eredienst in gebruik is genomen, na een bouwperiode die een klein jaar had geduurd. Om dit te vieren is er een jubileumcommissie samengesteld, zij zullen diverse activiteiten gaan organiseren, ondermeer een jubileumdienst, tentoonstelling, documentaire, open huis, jubileumkoor, kunstwerk, orgelconcert, en een kerkmarkt.

Bond VEG gemeenten

Het bondsbureau is verhuist naar het multifunctionele gebouw van VEG gemeente Bennekom. Ook in de bond is er gesproken over veiligheid in de kerk en is hierover een flyer uitgebracht. Binnen de Bond zijn de afgelopen periode diverse nieuwe, veelal jonge, predikanten aan de slag gegaan. ook verdrietige nieuws dat de VEG Veendam zich helaas per 31-12-2023 op gaat heffen door inkrimping en vergrijzing van de gemeente. De digitale nieuwsbrief Oogsten wordt veel gelezen en is hiermede een groot succes.

Afscheid en nieuw begin

Zondag 16 oktober heeft de gemeente ingestemd met de benoeming van Gerrit van der Kolk als voorzitter en Egbert Torenbeek als algemeen adjunct. Op zondagmorgen 27 november kregen zij de zegen als teken van hun herbevestiging, en werd er door de gemeente afscheid genomen van Elise Hartkamp als voorzitter van de kerkenraad, die maandag 12 december vergaderde, en werd er ook als kerkenraad afscheid genomen van Elise Hartkamp als voorzitter. Egbert Torenbeek (algemeen adjunct) en Gerrit van der Kolk (voorzitter) waren voor het eerst aanwezig.

Kerkgebouw

Een hartelijke felicitatie voor Anja Hutman- Mondeel, op 1 juli 2023 was zij 25 jaar als beheerder in ons midden.

Het energiecontract van onze Gemeente loopt af op 1 januari a.s. Er is gezocht naar een duurzame/groene energieleverancier. En dat is gelukt, maar de kosten stijgen dan wel in viervoud, het is ons dan ook noodzakelijk om ook de thermostaat op zondagmorgen in de kerkzaal te verlagen met 2 graden, aangeraden wordt de jas aan te houden op de zondagmorgen tijdens de kerkdienst. De thermostaten in de diverse zalen in het Vischnet zullen op maximaal 19 graden staan. Er zijn stukadoor werkzaamheden uitgevoerd aan de binnenkant van de muren van de zijvleugel aan de kant van het Vischnet, omvatten o.a. stucwerk herstellen van stenen en raamkozijnen en het aanbrengen van verf.

C. Mondeel
Secretaris VEG Nijverdal

7 Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

8 Voorgenomen bestedingen en toelichting
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het kerkelijk werk van de gemeente vertoont een grote mate van continuïteit.
Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de gemeente.
De kerkelijke gemeente bezit ook (enig) vermogen in de vorm van kerkgebouwen, woningen, en geldmiddelen. Ook zijn er nalatenschappen met een specifieke bestemming. De opbrengst van dit vermogen wordt aangewend voor het werk van de kerkelijke gemeente.
De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten voor jong en oud. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de salariskosten van de predikant/gemeentelijk werker, in stand houden van de gebouwen, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.
Onder lasten beheren zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de eigendommen en inventarissen.