Bestemming offerblokken 2e kwartaal 2024

De bestemming van de offerblokken in het tweede kwartaal 2024 is bestemd voor het Samenwerkingsverband Diaconie en Caritas in de gemeente Hellendoorn.

Het samenwerkingsverband is opgericht in 1995. Het doel is om de stem van mensen in de gemeente Hellendoorn, die een steuntje in de rug nodig hebben, luid en duidelijk naar voren te brengen.
Vanuit het Trefpunt Minima, werden er vragen gesteld aan de plaatselijke overheid en diverse instanties over hun sociale beleid.
Diaconieën en Caritasinstellingen hebben vanuit het verleden een sterke band met deze doelgroep. Er is toen besloten de krachten te bundelen. Momenteel maken 10 kerkgenootschappen en het Trefpunt Minima deel uit van het samenwerkingsverband.
Men komt twee keer per jaar bij elkaar om de activiteiten op elkaar af te stemmen, elkaar bij te praten en om initiatieven te ontwikkelen. Ook fungeert het Samenwerkingsverband als coördinator bij inzamelingsacties ter bestrijding van (inter)nationale rampen.

Het Samenwerkingsverband heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de het Hulpfonds Hellendoorn, de stichting BOOM (Budget Op Orde Maken), de Voedselbank Hellendoorn en de Huiskamer van Hellendoorn. Deze organisaties werken voor inwoners van de gemeente Hellendoorn die hulp of ondersteuning nodig hebben. Ook de Paasgroetactie van de Raad van Kerken wordt voor een deel door het Samenwerkingsverband financieel ondersteund.

De kerken steunen deze organisaties zowel geldelijk alsook door actieve werving van vrijwilligers die zich willen inzetten voor doelgroepen. Het Samenwerkingsverband is vertegenwoordigd in het Cliëntenplatform Werk en Inkomen, in het Netwerk Sociale Zekerheid en de WMO-raad. Hierin zitten ook bestuursleden van het Hulpfonds, stichting BOOM, de Voedselbank,
de Huiskamer van Hellendoorn en Noabers voor Noabers. Al deze organisaties hebben regelmatig contact en overleg met de gemeentelijke overheid en even gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B en W over het sociale beleid in de gemeente Hellendoorn.