Acties

Acties
Opbrengst offerblokken eerste kwartaal
Opbrengst offerblokken tweede kwartaal
Jaarproject 2020 Werkgroep Zending en Diaconaat
Verjaardagsfonds 2020: De Huiskamer
Paasgroeten gevangenen 
Kledingactie Oekraïne

Opbrengst offerblokken 1e kwartaal 2020: Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen

De opbrengst van de offerblokken in het 1e kwartaal van 2020 gaat naar het kerk-in-actie-project:
Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen.

Joden en christenen in Israël komen elkaar in het dagelijkse leven bijna niet tegen. Dit begint al bij de kinderen. Door het gescheiden onderwijs in Israël, leren kinderen elkaar en elkaars cultuur en gebruiken niet kennen. Partnerorganisatie Rossing Center for Education and Dialogue (voorheen Jerusalem Center for Jewish Christian Relations) wil hier verandering in brengen.

In Israël gaan Arabische (Palestijnse) leerlingen en Joodse leerlingen gescheiden naar school. De meeste Arabische burgers van Israël zijn moslim, maar er zijn ook veel Arabische christenen onder hen. Arabische kerken hebben van oudsher veel scholen. De meeste leerlingen van de christelijke scholen zijn moslim en een kleiner deel is christen. In het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center for Education and Dialogue leren Joodse en Arabische leerlingen uit de hoogste klassen van joodse en christelijke scholen in Israël elkaar kennen en met elkaar omgaan.
In alle activiteiten die het Rossing Center voor kinderen organiseert, staat onderlinge ontmoeting centraal. Hiermee wil het centrum vooroordelen en negatieve stereotype bestrijden en bijdragen aan begrip en waardering van de geschiedenis, tradities en identiteit van de verschillende groepen. Ook wordt op deze manier bewustwording gecreëerd van het belang van Joods-christelijke relaties voor vrede in het Heilige Land.
Dit doet het Rossing Center onder andere door op scholen ontmoetingen tussen Joodse en Arabische leerlingen te organiseren. Met het thema ‘Ken je buren’ wordt zo geprobeerd vooroordelen ten opzichte van elkaar te verminderen en kinderen enthousiast te maken om open te staan voor anderen. Ze krijgen speciale lessen, nemen plaats in ontmoetingsgroepen en leren elkaar kennen tijdens de zomervakanties. Dat is niet alleen belangrijk voor de kinderen zelf, maar voor de hele Israëlische samenleving.
Steun dit werk.  Nodig voor dit werk: € 35.000
U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL31 RABO 0327 3020 38 t.n.v. diaconie V.E.G. Nijverdal o.v.v. projectnr. Z 009506

Doet u mee? Alvast bedankt!
Namens de Werkgroep Zending en Diaconaat,
Gerrit Spijkerboer

Terug naar boven

Opbrengst offerblokken tweede kwartaal
De bestemming van de offerblokken is voor het Samenwerkingsverband Diaconie en Caritas in de gemeente Hellendoorn.
Het samenwerkingsverband is opgericht in 1995. Het doel is om de stem van de minderbedeelden in de gemeente Hellendoorn luid en duidelijk naar voren te brengen. Vanuit de werkgroep Kerk en Minima, later Steunpunt Minima, nu Trefpunt Minima, kwamen vragen aan de plaatselijke overheid en diverse instanties over armoedebeleid. Diaconieën en Caritasinstellingen hebben vanuit het verleden een sterke band met de doelgroep. Er is toen besloten de krachten te bundelen. Momenteel maken 10 kerkgenootschappen en het Trefpunt Minima deel uit van het samenwerkingsverband.
Men komt twee keer per jaar bij elkaar om de activiteiten op elkaar af te stemmen, elkaar bij te praten en om initiatieven te ontwikkelen. Ook fungeert het Samenwerkingsverband als coördinator bij inzamelingsacties ter bestrijding van (inter)nationale rampen.

Het Samenwerkingsverband heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de stichting Hulpfonds Hellendoorn, de stichting Budget Op Orde Maken (BOOM) de Voedselbank Hellendoorn en de Huiskamer van Hellendoorn. Deze Instellingen werken voor inwoners van de gemeente Hellendoorn die hulp of ondersteuning nodig hebben.
Ook de Paasgroetactie van de Raad van Kerken wordt voor een deel door het Samenwerkingsverband financieel ondersteund.
De kerken steunen deze instellingen zowel geldelijk alsook door actieve werving van vrijwilligers die zich willen inzetten voor doelgroepen.
Vanuit het Samenwerkingsverband zitten er vertegenwoordigers in het Cliëntenplatform Werk en Inkomen, Netwerk Sociale Zekerheid en de WMO-raad, tevens hebben leden zitting in de besturen van Hulpfonds, BOOM, Voedselbank en de Huiskamer. Al deze instellingen hebben regelmatig contact en overleg met de gemeentelijke overheid en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B en W inzake het armoedebeleid in de gemeente Hellendoorn.

Terug naar boven

Jaarpoject 2020: ondersteuning project Stichting Zending en Diaconaat in Oekraïne.

Vorig jaar hebben wij als Werkgroep Zending en Diaconaat het plan opgevat om te gaan werken met een jaarproject, in plaats van onze traditionele fancy fair en winterfair.
in 2019 is het er niet van gekomen, maar in 2020 willen we nu echt van start gaan met het eerste jaarproject. Wij hebben ervoor gekozen de zendingswerkers in Oekraïne, die ook worden ondersteund door de SZD van onze bond, in het komende jaar extra (met hart en ziel, ons jaarthema 2020) te ondersteunen in het fantastische werk dat zij doen voor de allerarmsten, de zieken en gehandicapten.

Op de website www.bondveg.nl staat het volgende:
In de provincie Trans-Karpathië (in het Westen van Oekraïne, tegen Slowakije, Hongarije en Roemenië aan) heeft de SZD-contact met de Unie van Evangelische Christen-Baptisten. Het gebied is economisch erg zwak. De werkloosheid is hoog en er lijkt weinig uitzicht op verbetering te zijn.

• Financieel ondersteunen we het werk van Peter Pavjluk (diaconaal werker), Vasyl Blyashko (evangelist) en Stepan Nemesh (ondersteuning evangelisten en voorganger).
• We geven geld voor medicijnen voor het medisch centrum in Bushtino, waar mensen die het niet kunnen betalen gratis of voor heel weinig geld geholpen kunnen worden.
• Elk voorjaar organiseren we een transport van kleding en schoeisel.
Peter Pavljuk is diaconaal werker en evangelist. Waar hij kan, helpt hij: tweedehands kleding, eten, vervoer naar het ziekenhuis, vervoer naar de kerk, enz. “Je kunt niet met het Woord aankomen als je mensen ook niet met de daad helpt!”

Vasyl Blyashko is iemand die graag organiseert. Jeugdgroepen opzetten en zorgen dat ze goed gaan lopen, zorgen dat er dingen opgezet en uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld evangelisatieacties met Kerst en in de zomer.
Stepan Nemesh ondersteunt de evangelisten in Trans-Karpathië. Hij reist regelmatig het hele gebied door om hen op te zoeken en te bemoedigen en is daarnaast zelf voorganger van een gemeente.

Het is indrukwekkend hoe de kerk daar met beperkte middelen getuigt van Gods liefde. Ze doen veel concreet werk als het gaat om materiële steun. Maar dat staat nooit los van de andere kant: Leven is meer dan het materiële. Die twee kun je niet los van elkaar zien. Gods liefde – zo getuigen ze – kun je alleen maar duidelijk maken in woorden en daden.

We (SZD) ondersteunen hen al geruime tijd. De SZD probeert normaliter na een aantal jaren een project af te bouwen. Maar de behoefte aan onze steun, zowel materieel als ook in meeleven, bijvoorbeeld door middel van gebed, is daar zo groot dat we dit werk nog niet kunnen loslaten.

In de zendingsdienst van 8 maart a.s. vertelt Janneke Doornebal over het werk in Oekraïne, vooruitlopend op de kledingactie in april. De opbrengst van de collectes in de 40-dagen-tijd gaat ook naar dit project. We willen proberen meer groepen binnen de gemeente te betrekken bij het project, zodat het voor onze gemeente meer gaat leven. Als het dan uiteindelijk ook nog een leuk bedrag opbrengt zijn we daar natuurlijk erg blij mee.
We hopen dat u allemaal meedoet als u hiervoor wordt benaderd!

Hartelijke groet, Werkgroep Zending en Diaconaat

Terug naar boven

Kledingactie Oekraïne

Uw hulp blijft hard nodig!!!!
In april vertrekken de vrachtwagens weer naar Oekraïne en zoals elk jaar hopen wij dat het in één keer goed gaat om de goederen de grens over te krijgen. Wij rekenen ook dit jaar weer graag op uw medewerking. Uw hulp blijft hard nodig!!!!

De broeders en zusters in Oekraïne zijn ons dankbaar voor wat ze krijgen. Door de kleding die wij sturen kunnen zij in hun werk Gods liefde in de praktijk doorgeven, zowel aan mensen die bij de kerk horen als aan anderen die dat nodig hebben.
De SZD krijgt regelmatig de vraag of het niet beter zou zijn het geld dat voor het transport gebruikt wordt zo naar Oekraïne over te maken, zodat men daar kleding en schoeisel kan kopen en de economie ondersteunt. We kunnen daarop alleen zeggen dat de kosten van transport, lang niet voldoende is om dezelfde hoeveelheid kleding of schoeisel te kopen. Kleding is daar soms iets goedkoper dan in Nederland, maar schoenen en laarzen zijn er net zo duur of zelfs (veel) duurder als hier. En als u dan weet dat het gemiddelde inkomen in de streek waar deze spullen heengaan onder de € 200,- per maand ligt en dat je voor voedsel, school, medische basiszorg en wonen/verwarming voor een gezin minstens € 300,- kwijt bent…

Deze vraag bespreken we wel elk jaar met de broeders daar..
Hulp blijft hard nodig!!!! Juist de armen worden het meest getroffen.
Ook dit jaar houden we weer een kleding/goederenactie.

Wat is er nodig:
• Schoeisel en laarzen (graag per paar bijeengebonden), vooral ook kinderschoenen en laarzen
• Kleding, volwassenen en vooral goede kinderkleding
• Lakens en dekens
• Handdoeken

De kledingactie wordt dit jaar gehouden, op vrijdag 17-04-2020. U kunt de kleding brengen, naar ’t Vischnet bij de kerk, van 14.00 uur tot 18.00 uur.
Ook dit jaar doen wij weer een dringende oproep aan u, zowel dames als heren, om te helpen bij het sorteren en inpakken van de kleding, ook zoeken wij nog mensen, die in het bezit zijn van auto met aanhanger of een bestelbus, of deze beschikbaar willen stellen hiervoor, om op zaterdag 18 of maandag 20 april de kleding naar het verzamelpunt in Heerde willen brengen, u kunt zich opgeven bij Cor Mondeel tel: 0618911560. e-mail: c.mondeel@telfort.nl, of bij een van de andere mensen van de WZD.
Het transport kost ruim € 3,00 per doos. Het zou fijn zijn, als u (ook wanneer u geen kleding heeft om op te sturen!) een bijdrage aan die transportkosten zou willen leveren. Zodat we het transport zoveel mogelijk kostenneutraal kunnen houden.

U kunt de bijdrage ook overmaken op IBAN-rekening NL31 RABO 0327 3020 38 van de Diaconie V.E.G. o.v.v. Transportkosten Kleding Oekraïne.
Het is vooral voor onze werkers daar heel moeilijk.
Wilt u hen in uw gebeden (blijven) gedenken, dat hebben zij heel hard nodig!

Hartelijke groet, de goederencommissie WZD.

Terug naar boven

Opbrengst Verjaardagsfonds 2020


De Huiskamer van Hellendoorn is een inloophuis voor alle inwoners van de gemeente Hellendoorn, ongeacht leeftijd, levensovertuiging of afkomst. Vrij toegankelijk en laagdrempelig voor wie op zoek is naar gezelligheid, bij een kop koffie of thee met een koekje. Voor wie even rustig wil lezen is er een zitje met kranten en tijdschriften.

In De Huiskamer hoor je fijne dingen, maar ook over zaken die spelen in de maatschappij en op vele andere terreinen. Ook een spelletje spelen behoort tot de mogelijkheden.

Voor een persoonlijk gesprek kun je terecht bij een van de aanwezige gastvrouwen en/of -heren, eventueel in een aparte ruimte. We kunnen helpen met contact leggen met hulpverlenings- en/of andere instanties. En, heel belangrijk: Wat ons in vertrouwen wordt verteld blijft vertrouwelijk!

Er is een eetgroep die elke dinsdag- en donderdagmiddag samen eet. Dit wordt verzorgd door een ervaren kok, die voor een klein bedrag een gezonde, gevarieerde en lekkere maaltijd bereidt. Iedereen is van harte welkom.

De Huiskamer is gevestigd: Markt 3, 7442 EC Nijverdal Openingstijden: op werkdagen 10.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur; op zaterdag, zon- en feestdagen 14.00-17.00 uur.

Loop een keer binnen, U bent van harte welkom
Hartelijke groet,
Namens de WZD,
Greet Spenkelink

Terug naar boven

Paasgroeten gevangenen
Ook dit jaar doen we in onze VEG weer mee met de paasgroetenactie. Deze actie in de 40dagentijd is inmiddels een begrip in protestantse gemeenten.
Ieder jaar worden vanuit het hele land tienduizenden paaskaarten naar gevangenissen gestuurd. Zo´n paasgroet doet goed. Gevangenen realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie.

Post ontvangen is voor gevangenen een van de weinige verbindingen met ‘buiten’. Het is belangrijk dat ´buiten´ naar ´binnen´ komt, het is de verbindingslijn van de kerk van Christus. Jezus zelf gaf ons de opdracht om te zien naar gevangenen.

De afbeelding op de paasgroetenkaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijd campagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: ‘Opstandig hout’. Pasen, verhaal van de Levende!

Bij de paaskaart ontvangen gedetineerden een extra kaart met postzegel om zelf naar iemand te sturen. Daar wordt altijd dankbaar gebruik van gemaakt. “Een man was zo blij met zijn kaart, hij had zijn familie nog niet kunnen bereiken en had geen geld voor een telefoonkaart. Hij had gebeden om een oplossing en de kaart voelde voor hem als gebedsverhoring”.

Nieuw in 2020
Vorige jaren stuurde u als gemeente(leden) zelf de paaskaarten naar de gevangenissen. Dat is dit jaar anders. Vanuit de penitentiaire inrichtingen kwam de vraag of dit niet anders georganiseerd kan worden. Waar de ene gevangenis overspoeld werd met kaarten, kreeg de andere er bijna geen.
Op de zondagen 22 en 29 maart kunt u als gemeenteleden vóór en na de dienst een groet op de kaart schrijven. De WZD zorgt ervoor dat er voorbeeldgroeten zijn, ze verzamelt de kaarten en stuurt die naar het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht. De kaarten worden daar gesorteerd en verdeeld over gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland en in het buitenland. Op deze manier krijgen zoveel mogelijk gedetineerden een paasgroet.
Doet u weer mee? Vast bedankt!

Namens de WZD,
Gerrit Spijkerboer

Terug naar boven